kontakt
[FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » mkidn
[menu]
kontakt [FaceBook][EN]

PROGRAM CZASOPISMA 2018

Umowa 03249/18/FPK/IK
 

 • LUD – wydanie 3 numerów najstarszego czasopisma etnologicznego w Polsce - zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  dofinansowanie Rok 2018 7000,00 zł;
  dofinansowanie Rok 2019 7000,00 zł;
  dofinansowanie Rok 2020 7000,00 zł.

 

Celem zadania jest wydanie 3 tomów czasopisma „Lud”, organu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, z których każdy koncentrować się będzie na wybranym zagadnieniu.

 1. „100-lecie etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej” (tom 102) – tom poświęcony refleksji na temat dokonań polskiej etnologii – dyscypliny akademickiej, której historia rozpoczęła się wraz z narodzinami niepodległej Polski (pierwsza katedra etnografii powstała na Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w maju 1919 roku). W ciągu stu lat przekształciła się ona z historycznie zorientowanej dyscypliny, zajmującej się głównie kulturą ludową, w nowoczesną i otwartą naukę, która nie zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, podejmuje badania różnych aspektów kultury współczesnej i jej związków ze strukturą społeczną. Na proces ten przemożny wpływ wywierał zmieniający się kontekst historyczny – inne były zadania etnologii u zarania niepodległości, inne w trudnych latach powojennej odbudowy oraz w epoce PRL-u, a jeszcze innym wyzwaniom sprostać ona musi w czasach
  najnowszych. Celem planowanego tomu jest prześledzenie drogi, jaką przebyła polska myśl etnologiczna podczas swojej 100-letniej historii – historii wpisanej w dzieje kraju, w którym jest ona uprawiana.
 2. „Miejsce polskiej etnologii w systemie antropologii światowych” (tom 103) – tom koncentrujący się na zagadnieniu hierarchii wiedzy rozpatrywanym w kontekście powiązań polskiej etnologii ze światową antropologią. Jaki charakter ma ta zależność? Co polska etnologia czerpie z dorobku nauki światowej, a czym ją wzbogaca? Czy jest to relacja symetryczna? Jak zmieniała się ta relacja? Czy rodzima myśl etnologiczna „świeci światłem odbitym”, czy wnosi do światowej antropologii własną perspektywę? Na
  czym ona polega, co nas wyróżnia? Na te i pokrewne pytania spróbują odpowiedzieć autorzy artykułów zamieszczonych w planowanym tomie. Okazją do jego wydania będzie Inter-Kongres „World Solidarities” organizowany przez International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, który odbędzie się w sierpniu 2019 w Poznaniu, z udziałem ok. 600 antropologów z całego świata.
 3. „Transformacje dziedzictwa kulturowego – nowe wyzwania i kierunki badań” (tom 104) – tom poświęcony zagadnieniom związanym z dziedzictwem kulturowym w wymiarze materialnym i niematerialnym, w tym strategiom budowania kolekcji muzealnych i poszukiwaniu nowych metod rejestracji zjawisk w terenie. W jaki sposób antropologia kultury może przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego? Jakie są płaszczyzny współpracy z depozytariuszami (społecznościami lokalnymi i regionalnymi)?
  Jak może wyglądać współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie upowszechniania i edukacji transkulturowej? Celem planowanego tomu będzie także prześledzenie realizacji postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku dot.niematerialnego dziedzictwa
  kulturowego, w popularyzację której Wnioskodawca jest zaangażowany od 2011 roku, kiedy Polską ją ratyfikowała.

 

Autorami artykułów zamieszczonych w kolejnych tomach będą zarówno doświadczeni badacze, posiadający znaczny dorobek naukowy we wskazanym zakresie, jak i przedstawiciele młodego pokolenia prezentujący oryginalne, nierzadko krytyczne spojrzenie.

Zespół projektu:

 • WOJCIECH DOHNAL – dr hab. prof. UAM, redaktor naczelny czasopisma „Lud”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, antropolog kulturowy specjalizujący się w antropologii politycznej, historii i metodologii
  etnologii, zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowe UAM ds. naukowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w redagowaniu i recenzowaniu czasopism i monografii naukowych.
 • AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA - dr. hab., zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Lud”, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2013-2016 zastępczyni dyrektora ds. ogólnych), członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, European Association of Social Anthropologists i Polish Studies Association, w latach 2016-2019 senior researcher w projekcie finansowanym w ramach programu HERA; latach 2002-2008 redaktorka czasopisma „(op.cit.,)”, współredaktorka antologii, podręczników i numerów monograficznych czasopism naukowych, stypendystka m.in. Marie Curie International Outgoing Fellowship (Uniwersytet Harvarda), Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research), Imre Kertész Kolleg Jena, Royal Society of Edinburgh (Edinburgh College of Art).
 • AGNIESZKA CHWIEDUK – doktor etnologii, redaktorka czasopisma „Lud”, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, pracowniczka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, antropolożka społeczna i romanistka, dwukrotna
  stypendystka MNiSW, członkini komitetu redakcyjnego czasopisma „Prace i Materiały Etnograficzne”, Komisji Bałkanistyki PAN oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM. Specjalizuje się w problematyce rozwoju społeczeństw europejskich (etniczność, lokalność), współczesnej antropologii francuskiej i metodach jakościowych.
 • KATARZYNA MAJBRODA - dr, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr; sekretarz czasopisma „Lud”, członkini redakcji „Archiwum Etnograficznego” i „Tematów z Szewskiej”, wiceprezes w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Literaturoznawczyni i antropolożka; zajmuje się metodologią i teoriami antropologii społeczno-kulturowej, antropologią edukacji oraz badaniem dyskursów postzależnościowych. Posiada doświadczenie w redagowaniu czasopism oraz
  monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych.
 • JOANNA TOMASZEWSKA – antropolożka kultury, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowniczka biura Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odpowiedzialna za koordynacje zadania od strony organizacyjnej oraz promocję zadania.
 • AGATA SIKORA – główna księgowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zadania od strony finansowej i za rozliczenie zadania.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

rok 2018

Wszystkie cele i rezultaty zakładane do realizacji w 2018 r zostały osiągnięte.
Wydano w formie elektronicznej w wolnym dostępie tom 102/2018 czasopisma LUD wraz z częścią tematyczną pt. "100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej" zawierającego 7 artykułów:

 • Zbigniew Jasiewicz, "Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się przed 100 laty w odrodzonym państwie polskim?"
 • Joanna Koźmińska, Zofia Sokolewicz, "Pierwszy tom Ludu - Manifest Programowy antropologii/ etnologii/ etnografii - ludoznawstwa polskiego"
 • Małgorzata Michalska, "Działalność Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie w latach I wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego"
 • Filip Wróblewski, "Studium Historii Kultury Materialnej (1950-1956). Kontekst polityczny, ideologiczny i gospodarczy „likwidacji” etnologii w Polsce"
 • Grażyna Kubica, "Kobiety i (nie)obecność problematyki płci i gender w polskim ludoznawstwie i antropologii społeczno-kulturowej. Szkic historyczno-autoetnograficzny"
 • Anna Engelking, "Macedońskie Trobriandy. Józef Obrębski i pierwsze badania wsi europejskiej w paradygmacie funkcjonalizmu"
 • Grażyna Ewa Karpińska, Inga Kużma, "Założenia metodologiczne etnografii Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: od badań wsi do antropologii miasta"

 

W roku 2018 zadanie realizowane było w następujących etapach:

 1. Spotkanie zespołu redakcyjnego w siedzibie współorganizatora Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – dyskusja nad koncepcją tomu i podział zadań między redaktorami.
 2. Ustalenie harmonogramu prac redakcyjnych, kontakt z autorami zaproszonymi od napisania tekstów wprowadzających.
 3. Zamówienie tekstów u autorów części tematycznych:
  - Tom 102 – m.in. prof. Zbigniew Jasiewicz (nestor polskiej etnologii, autor prac na temat historii etnologii, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i przewodniczący KNE PAN), prof. Anna Engelking (badaczka początków polskiej etnologii, autorka wielu prac na ten temat), prof. Zofia Sokolewicz (nestorka etnologii polskiej) i mgr Joanna Koźmińska (redaktorka portalu Cyfrowa etnografia), mgr F. Wróblewski (przedstawiciel młodego pokolenia badaczy podejmujący krytyczną refleksję na temat dróg rozwoju polskiej etnologii i antropologii kulturowej). „100-lecie etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej” (tom 102) – tom poświęcony refleksji na temat dokonań polskiej etnologii – dyscypliny akademickiej, której historia rozpoczęła się wraz z narodzinami niepodległej Polski (pierwsza katedra etnografii powstała na Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w maju 1919 roku). W ciągu stu lat przekształciła się ona z historycznie zorientowanej dyscypliny, zajmującej się głównie kulturą ludową, w nowoczesną i otwartą naukę, która nie zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, podejmuje badania różnych aspektów kultury współczesnej i jej związków ze strukturą społeczną. Na proces ten przemożny wpływ wywierał zmieniający się kontekst historyczny – inne były zadania etnologii u zarania niepodległości, inne w trudnych latach powojennej odbudowy oraz w epoce PRL-u, a jeszcze innym wyzwaniom sprostać ona musi w czasach najnowszych. Celem planowanego tomu jest prześledzenie drogi, jaką przebyła polska myśl etnologiczna podczas swojej 100-letniej historii – historii wpisanej w dzieje kraju, w którym jest ona uprawiana.
 4. Ogłoszenie naboru tekstów w środowisku naukowym/akademickim, w tym wśród autorów młodego pokolenia, współpraca ze środowiskiem studentów i doktorantów: opublikowanie 2 tekstów autorstwa doktorantek A. Stasik i K. Dziubata.
 5. Bieżące redagowanie napływających tekstów, poddanie ich wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny.
 6. Przekazanie tekstów do recenzentów zewnętrznych (recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review – procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).
 7. Prace redakcyjne – edycja tekstów, korekta językowa (j. polski), tłumaczenie abstraktów artykułów na j. angielski.
 8. Prace techniczne nad przygotowaniem tomu.
 9. Przekazanie tekstów na platformę APCZ i ich publikacja w wersji elektronicznej – „Lud” ukazuje się w wolnym dostępie (Open Access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.
 10. Promocja zadania w środowisku naukowym poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wnioskodawcy oraz partnerów zadania.
 11. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zadania.

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.