Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
zmysły_wydarzenie_fb_1200_628_tiny.png

ANTROPOLOGIA SENSORYCZNA. ZMYSŁY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ I NARZĘDZIE BADAWCZE

Aktualne DRUKI do pobrania:

Regulamin konferencji

Plakat

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa - PDF lub WORD

Informacje organizacyjne

PROGRAM

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Zarząd Główny i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie wraz z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze”, która odbędzie się w dniach 21-24 września 2023 roku w ramach XCVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Nowym Sączu.

 

Konferencja towarzyszy 125. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Krakowie oraz 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego LUD-Art przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

 

 

***

 

Pierwsze jaskółki „zwrotu sensorycznego” w antropologii kulturowej można usłyszeć w pracach Claude'a Levi-Straussa, Margaret Mead, Rhoda Mćtraux, Johanna Huizingi czy Luciena Febrve. Jednak wyraźne zainteresowanie kulturowym wymiarem zmysłów rozpoczęło się w latach 80. XX wieku wraz z publikacjami Paula Stollera (Sound in Songhay Cultural Experience) czy Stevena Felda (The Voice from the Rainforest). Od tego czasu pojawiły się liczne prace z zakresu antropologii zmysłów, powstały poświęcone jej czasopisma i serie wydawnicze, utworzono odrębne ośrodki badawcze zajmujące się wszystkimi bądź tylko jednym ze zmysłów. Antropologia zmysłów stała się dynamicznym i żywo dyskutowanym obszarem badań, zajmuje ugruntowaną pozycję pośród dotychczas podejmowanych tematów badawczych. Organizując i zapraszając Państwa na konferencję „Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze” chcielibyśmy pogłębić refleksję w tym obszarze.

 

Antropologiczne badania nad zmysłami oraz zmysłowością skupiają uwagę na tym, w jaki sposób osoba prowadząca badania wykorzystuje zmysły, w jaki sposób mogą one być źródłem doświadczenia etnograficznego i wiedzy antropologicznej, a także w jaki sposób presuponowany przez nią kulturowy model zmysłowości i struktura zmysłów wpływa na proces badawczy. Namysł nad kulturami zmysłów został skierowany na sam proces antropologicznych badań oraz wprowadził nowy wymiar refleksyjności i autokrytycyzmu.

 

Antropologia sensoryczna od samego początku była inspirowana potrzebą spotkania z niedostatecznie zbadanymi nie-wizualnymi sposobami poznania i tworzenia wiedzy kulturowej. Przeniknięta była również ostrożnością, a nawet dystansem wobec dominacji wizualności w zachodnich sposobach wytwarzania wiedzy i doświadczania Świata. Już w pierwszych pracach Feld i Stoller podkreślają, że jeśli chcemy zrozumieć nie-zachodnie sposoby doświadczania, to okulocentryzm, czyli ukryte założenie wobec znaczenia oraz hierarchii zmysłów, powinny zostać wzięte w nawias.

 

Antropologii zmysłów próbującej wyjść poza dominację wizualności i pojmowanie kultury jako tekstu towarzyszyło pytanie o sposoby poznawania, dokumentowania i opisywania zróżnicowanych kulturowych sensoriów. Z pomocą antropologii sensorycznej przyszły nowe cyfrowe technologie i media (tj. urządzenia mobilne, cyfrowe rekordery dźwięku, cyfrowa fotografia, film, GIS itd.). Mariaż z multimediami, nowymi mediami, a także ze sztuką i działaniami artystycznymi (instalacjami, performensami, wystawami itd.) wynikał z rozpoznania, że doświadczanie i rozumienie świata nie są zapośredniczone wyłącznie przez język i mowę, ale oparte o wszystkie nasze zmysły i przez ich rozszerzenia w postaci różnych mediów. Sięgnięcie do multimediów oraz artystycznych form wypowiedzi ujawniło tematy i zakresy, do których zmysły i zmysłowe media mogą dotrzeć, a które są poza zasięgiem słowa i tekstu.

 

Jako próbę dookreślenia tematyki konferencji i możliwych obszarów refleksji proponujemy kilka wiodących zagadnień podejmowanych w ramach antropologii sensorycznej.

 

Antropologia zmysłów i wielozmysłowości antropologia

 • dźwięków/słuchania/słyszenia/audialna itp.
 • antropologia wizualna/wizualności
 • antropologia smaku antropologia dotyku/taktylna/cielesna/ciała itp.
 • antropologia węchu/powonienia/zapachów itp.
 • „szósty zmysł” antropologia zmysłów poza zmysłami

 

Uzmysłowiona antropologia, czyli sensoryczne sposoby analizowania i przedstawiania badań

 • nie-reprezentacyjne teorie przedstawiania
 • krytyka tekstocentryczności i logocentryczności w antropologii
 • zmysłowa etnografia
 • antropologia multimedialna
 • film etnograficzny
 • antropologia zmysłów — między sztuką a nauką sensoryczne eksperymenty
 • badanie zmysłów a cyfrowe narzędzia badawcze i nowe media

 

Zmysły w muzeum — zmysłowe muzealnictwo

 • polityka kolekcjonowania dokumentów sensorycznych
 • reprezentacja zmysłów i zmysłowości
 • rola zmysłów w tworzeniu narracji muzealnych
 • zmysłowość muzeum i obiektu muzealnego

 

Badanie zmysłów i zmysłowości, czyli uzmysłowione metody badań etnograficznych

 • spacery sensoryczne
 • field recording
 • mapowanie
 • metody kolekcjonowania i archiwizowania dokumentów sensorycznych

 

Powyższa lista nie jest kompletna i zamknięta. Zapraszamy do antropologicznych improwizacji i wariacji w zakresie tematu konferencji, poszerzania zaproponowanych zagadnień, dzielenia się zmysłowymi etnograficznymi doświadczeniami, a także wynikami badań nad kulturowymi światami zmysłów i zmysłowości.

 

***

Harmonogram

 • do 30.04.2023 - przesyłanie formularzy zgłoszenia referatu na adres: krakow@ptl.info.pl
 • do 26.05.2023 - ocena zgłoszeń przez Radę Naukową konferencji, przesłanie informacji o przyjęciu bądź odrzuceniu nadesłanych propozycji referatów
 • do 31.05.2023 - ogłoszenie ramowego programu konferencji
 • do 15.07.2023 - przesyłanie formularzy zgłoszenia uczestnictwa w konferencji lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTL na adres: ptl@ptl.info.pl
 • do 30.07.2023 - wnoszenie opłaty organizacyjnej

 

Nadesłane propozycje referatów będą oceniane przez Radę Naukową konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

Przesłanie zgłoszenie referatu lub uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji lub Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL.
 

Sekcje PTL

Podczas konferencji przewidziane są posiedzenia Sekcji PTL, które będą miały charakter paneli związanych z tematem konferencji lub zebrań sprawozdawczych. O programie posiedzeń sekcji decyzje podejmuje zarząd danej sekcji.

Opłata organizacyjna

Opłata organizacyjna wynosi 250,00 zł.

Ulgowa opłata organizacyjna wynosi 200,00 zł (dotyczy członków i członkiń PTL).

Opłata organizacyjna pokrywa koszty przerw kawowych, materiałów konferencyjnych i innych kosztów organizacyjnych.

Noclegi i posiłki

Organizatorzy rezerwują miejsca noclegowe i obiady. Koszty noclegów oraz obiadów pokrywają uczestnicy (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

Transport

Organizatorzy zapewniają dojazd między miejscem noclegu a miejscem obrad w trakcie trwania konferencji.

Wydarzenia towarzyszące

Organizatorzy planują wydarzenia towarzyszące, których harmonogram i koszty zostaną podane w późniejszym terminie.

Publikacja materiałów konferencyjnych

Organizator podjął starania o pozyskanie dofinansowania publikacji referatów konferencyjnych. Szczegółowe informacje oraz harmonogram prac nad planowaną publikacją zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Komitet Organizacyjny

Joanna Hołda
Elżbieta Jodłowska
Monika Kurzeja
Patrycja Laskowska-Chyła
Justyna Matwijewicz
Małgorzata Roeske
Łukasz Sochacki
Zbigniew Wolanin


Rada naukowa

Prof. dr hab. Jan Święch
Dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN
Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ
Dr Renata Hołda
Mgr Magdalena Zych


Kontakt

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Zarząd Główny
ul. F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław;
ptl@ptl.info.pl

tel. 71 375 75 83; 607 700 377;
w sprawach finansowych 609 88 22 51

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie
Pl. Wolnica 1 31-060 Kraków 
krakow@ptl.info.pl


Materiały do pobrania:

Konferencja - zaproszenie do składania referatów - aplikowanie zakończone

Formularz zgłoszeniowy referatu - aplikowanie zakonczone

 

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.