Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]serie PTL
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE

REDAKCJA:

Katarzyna Ceklarz - redaktorka naczelna 
Anna Engelking - zastępczyni redaktora serii 
Joanna Koźmińska - sekretarz redakcji
Damian Kasprzyk - członek redakcji

 

RADA NAUKOWA:


prof. dr hab. Jan Adamowski
dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO
prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
dr hab. Inga Kuźma
dr hab. Katarzyna Majbroda
dr hab. Łukasz Smyrski, prof. PAN
prof. dr hab. Jan Święch
dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel
prof. dr Larysa Wachnina
prof. dr hab. Magdalena Zowczak

 

 

„Archiwum Etnograficzne” to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Założona została z inicjatywy prof. Józefa Gajka (1907-1987) w połowie XX w. Pierwsza publikacja ukazała się w 1951 roku i dotyczyła obrzędowości weselnej na Podlasiu. Celem powołania „Archiwum Etnograficznego” była potrzeba i chęć publikowania źródeł i materiałów do badań, w szczególności pochodzących z oryginalnych, historycznych i współczesnych eksploracji terenowych. W pierwszych dekadach istnienia serii chętnie podejmowano tematykę ludowej obrzędowości rodzinnej, publikowano także materiały do historii odzieży, rzemiosła i regionów. W tzw. małej poligrafii ukazywały się  materiały etnograficzne, materiały do historii etnografii, kwestionariusze do badań, biuletyny informacyjne itp. Mimo skromnych początków jeszcze w latach 50. XX w. seria wzbogaciła się w opracowania monograficzne dotyczące m.in. roślin dziko rosnących czy historii etnografii polskiej. W kolejnych dekadach obok opracowań monograficznych, wydawano różnego rodzaju indeksy i zestawienia bibliograficzne. W XXI wieku redaktorzy serii podjęli trud systematycznego publikowania efektów dorocznych konferencji naukowych, jakie organizuje PTL w związku z dorocznymi zjazdami Towarzystwa. Ponadto w ramach serii ukazuje się (od 2002 roku) Słownik Etnografów zatytułowany „Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki szkice biograficzne” liczący obecnie 6 tomów.
Łącznie w ramach „Archiwum Etnograficznego” ukazały się 64 publikacje.
W 2021r. seria obchodzić będzie jubileusz 70-lecie swego istnienia.

W serii „Archiwum Etnograficzne” publikowane są przede wszystkim 4 typy opracowań:

1. Źródła i materiały do badań, w szczególności pochodzące z oryginalnych, historycznych i współczesnych eksploracji terenowych;
2. Materiały do badania kultury materialnej (np. odzieży czy rzemiosła);
3. Prace monograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe, w tym m.in. materiały pokonferencyjne;
4. Opracowania dotyczące historii etnografii i etnologii, czego przykładem jest Słownik Etnografów.

 

Kontakt z redakcją: 

Katarzyna Ceklarz: katarzynaceklarz@wp.pl, tel. 606 207 763
Anna Engelking: engelking@ispan.waw.pl
Joanna Koźmińska: j.m.kozminska@uw.edu.pl
Damian Kasprzyk: Damian.kasprzyk@uni.lodz.pl

 

Nr ISSN 0066-6858


W serii dotychczas ukazały się następujące tytuły:

AE 1 Oleszczuk A., Ludowe obrzędy weselne na Podlasiu, 1951
AE 2 Baranowski B., Najważniejsze procesy o czary w Kaliszu, 1951
AE 3 Szczotka S., Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782, 1952
AE 4 Flizak S., Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan, 1952 
AE 5 Kamocki J., Przegląd kwestionariuszy etnograficznych wydanych w języku polskim, 1953 
AE 6 Nowe drogi etnografii radzieckiej, 1953
AE 8 Itman L., Przyczynek do znajomości rzemiosła bednarskiego w Polsce, 1955
AE 9 Węgrzynowicz L., Indeks treści etnograficznej miesięcznika „Orli Lot” z lat 1920-1950, 1958
AE 10 Ziemacki W.,Materiały do historii odzieży z lat 1818-1863, 1956 
AE 11 Bittner H., Materiały do bibliografii etnografii polskiej (1945-1955); Łyszcz A., Wykaz książek nabytych przez PTL (1945-1955); Staszczak Z., Wykaz zawartości Archiwum Naukowego PTL (1945-1955), 1955
AE 12 Bieńkowski W., Poprzednicy Oskara Kolberga na polu badań ludoznawczych w Polsce, 1956 
AE 13 Biuletyn Informacyjny PTL nr 1, 1956 
AE 14 Biuletyn Informacyjny PTL nr 2, 1956 
AE 15 Biuletyn Informacyjny PTL nr 3, 1956
AE 16 Biuletyn Informacyjny PTL nr 4, 1958
AE 17 Schramm W., Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki Ziemi Sanockiej, 1958
AE 18 Bąk S., Wesele ludowe w Grębowie. Sandomierskie, 1958
AE 19 Gajkowa O., Jan Karłowicz i Ludwik Krzywicki jako reprezentanci dwu nurtów w etnologii polskiej, 1959
AE 20 Bartyś J., Turnau I., Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski, 1959 
AE 21 Siudowska-Myzykowa T., Materiały do bartnictwa w północno-wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski, 1960
AE 22 Gajek J., Kwestionariusz nr 5, Transport i komunikacja lądowa, 1960
AE 23 Wirpsza A.,Zestawienie nabytków biblioteki PTL za okres 1956-1959, 1960
AE 24 Babicz J., Nauka o ludach Fryderyka Ratzla, 1962
AE 25 Henslowa M., Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego, 1962
AE 26 Bohdanowicz J., Materiały do kowalstwa ludowego południowej Kielecczyzny, 1963
AE 27 Gajek J., Ludowa kultura materialna - zagadnienia wybrane. Kwestionariusz, 1964
AE 28 Oleszczuk A., Pieśni ludowe z Podlasia, 1965
AE 29 Pol W., Prace z etnografii północnych stoków Karpat, 1966
AE 30 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego – zeszyt 1-3, 1967-1987
AE 31 Olesiejuk F., Obrzędy weselne w Lubelskiem. Materiały etnograficzne do badań nad obrzędowością weselną, 1971
AE 32 Pawłowska J., Wieś warmińska Brąswałd w województwie olsztyńskim w latach 1945-1967, 1987
AE 33 Na egzotycznych szlakach, red. L. Dzięgiel, 1987
AE 34 Karpińska E., Niewiadomska M., Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980, 1986 
AE 35 Karpińska E., Niewiadomska M., Bibliografia zawartości „Ludu” za lata 1895-1985, 1988
AE 36 Świętek J., Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny - zbiór z lat 1897-1906; cz. 1-5, 1989-2001
AE 37 Hlebowicz A., Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933, 1993 
AE 38 Piksa W., Spojrzenie na Tatry poprzez wieki - od pierwszych wzmianek do Oświecenia, 1995
AE 39 Andrunik A., Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939, 1996 
AE 40 Kościelska J., Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990, 1996 
AE 41 Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, red. Z. Kłodnicki, 2003 
AE 42 Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski i A. Brencz, 2004
AE 43 Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyńska, 2005
AE 44 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II , red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, 2007
AE 45 Gancarz N., Brzozowa – wiek później, 2007 
AE 46 Kuźma I., Współczesna religijność kobiet, 2008
AE 47 Polska - Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski, 2008
AE 48 Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, red. R. Godula-Węcławowicz, 2008 
AE 49 Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. J. Kamocki, 2009
AE 50 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III, red. A. Spiss i Z. Szromba-Rysowa, 2010 
AE 51 Lewandowska B., Kąś J., Wesele orawskie, 2010 
AE 52 Polacy poza granicami kraju, red. M. Michalska, 2011
AE 53 Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski i V. Wróblewska, 2012 
AE 54 Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, red. J. Hajduk-Nijakowska, 2014
AE 55 Regiony i regionalizmy w Europie. Badania – kreacje –popularyzacje, red. A.W. Brzezińska i J. Schmidt, 2014 
AE 56 Etnografowie i ludoznawczy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss i J. Święch, 2014 
AE 57 Obserwatorki z wyobraźnią, red. G. Kubica i K. Majbroda, 2014 
AE 58 Przyszłość wielokulturowości w Polsce, red. D. Angutek, 2016 
AE 59 Rokosz T., Obrzęd sobótkowy : tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), 2016
AE 60 Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski i M. Tymochowicz, 2016 
AE 61 Rygielska M., Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego Okolica Za-dniestrska, 2019
AE 62 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, 2019
AE 63 Dziadowiec-Greganić J., Dudek A., Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, 2019 (wersja elektroniczna dodtępna tutaj)
AE 64 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. VI, 2020 
AE 65 Gąsienica-Giewont A., Trebunia-Staszel S., Podhalanie. Wokół tożsamości, 2022
AE 66 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. VII, red. K. Ceklarz, J. Święch, 2023
AE 67 Król T., Wilamowice to piękne, małe miasto. Wilamskojęzyczne opowieści Wilamowian, 2023

 

Link do portalu ETNOznawcy: https://etnoznawcy.pl/

IMG_20170224_132635.jpgokladka (1).jpgZaświaty.jpgSWScan00250.jpgSWScan00244.jpg
 
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.