Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]statut
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Preambuła

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od chwili powstania w 1895 roku skupia miłośników kultury ludowej oraz ludoznawców, etnografów, etnologów, folklorystów, etnomuzykologów, antropologów społecznych i kulturowych, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych. Jako członkowie i członkinie Towarzystwa dokumentujemy i badamy różne formy oraz praktyki kultur historycznych i współczesnych, a zarazem krzewimy postawę akceptacji i szacunku dla każdej z nich, w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z takim samym respektem odnosimy się do świata pozaludzkiego, w którym żyjemy i jesteśmy jego częścią.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

1. Towarzystwo nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze” (w skrócie PTL) – zwane w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

2. Towarzystwo posługuje się równolegle nazwą Polish Ethnological Society.

§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Może ono również realizować swoje cele statutowe poza granicami RP.

§3.

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§5.

Towarzystwo może powoływać oddziały oraz inne jednostki organizacyjne na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu. Powołane oddziały podlegają zgłoszeniu do organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę oddziału.

§6.

Praca członków i członkiń na rzecz Towarzystwa jest wykonywana społecznie. W uzasadnionych okolicznościach do prowadzenia swej działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym także członków Towarzystwa, przy czym zatrudnienie to nie może dotyczyć czynności wynikających z tytułu pełnienia funkcji w organach statutowych Towarzystwa.

 

§7.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym.

§8.

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych działających na polu etnografii, etnologii i antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.

§9.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych.

 

Rozdział II
Cele i formy działania

§10.

Celem Towarzystwa jest tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu badań naukowych nad kulturami różnych grup etnicznych i społecznych, podejmowaniu działań w zakresie upowszechniania wyników tych badań, ochronie dóbr kultury oraz wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych. Działania Towarzystwa służą jednocześnie kształtowaniu postaw zrozumienia i szacunku dla odmienności kulturowych, a także integrowaniu środowiska etnografów, etnologów, antropologów społecznych i kulturowych, folklorystów, etnomuzykologów oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych.

 

§11.

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie badań naukowych, zbieranie i gromadzenie wszelkich materiałów oraz informacji dotyczących różnych form kultur historycznych i współczesnych.
 2. Organizowanie zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, wycieczek znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
 3. Diagnozowanie stanu i sporządzanie ekspertyz dotyczących różnych form kultur historycznych oraz ich przeobrażeń, a także badanie i wyjaśnianie aktualnych zjawisk, procesów i praktyk społeczno-kulturowych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie etnografii, etnologii i antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 5. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie księgozbiorów, archiwów oraz baz danych w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony, zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazów kulturowych.
 7. Upowszechnianie wiedzy o obowiązku ochrony i utrwalania dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie działań w tym zakresie.
 8. Popularyzowanie zebranych materiałów oraz wiadomości o różnych formach kultur historycznych i współczesnych.
 9. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą o tym samym lub podobnym profilu działania.
 10. Inne formy działalności będące realizacją celu głównego określonego w § 10.2. Towarzystwo może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

 1. Prowadzenia badań naukowych, zbierania i gromadzenia wszelkich materiałów oraz informacji dotyczących różnych form kultur historycznych i współczesnych.
 2. Organizowania zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, wycieczek znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
 3. Diagnozowania stanu i sporządzania ekspertyz dotyczących różnych form kultur historycznych oraz ich przeobrażeń, a także badania i wyjaśniania aktualnych zjawisk, procesów i praktyk społeczno-kulturowych.
 4. Prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 5. Tworzenia, prowadzenia i udostępniania księgozbiorów, archiwów oraz baz danych w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 6. Podejmowania działań na rzecz ochrony zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazów kulturowych.
 7. Upowszechniania wiedzy o obowiązku ochrony i utrwalania dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenia działań w tym zakresie.
 8. Popularyzowania posiadanych materiałów oraz wiadomości o różnych formach kultur historycznych i współczesnych.
 9. Współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą o tym samym lub podobnym profilu działania.
 10. Innych form działalności będących realizacją celu głównego określonego w § 10.


4. Towarzystwo prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

 1. Prowadzenia badań naukowych, zbierania i gromadzenia wszelkich materiałów oraz informacji dotyczących różnych form kultur historycznych i współczesnych.
 2. Organizowania zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, wycieczek znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
 3. Diagnozowania stanu i sporządzania ekspertyz dotyczących różnych form kultur historycznych oraz ich przeobrażeń, a także badania i wyjaśniania aktualnych zjawisk, procesów i praktyk społeczno-kulturowych.
 4. Prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 5. Tworzenia, prowadzenia i udostępniania księgozbiorów, archiwów oraz baz danych w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
 6. Podejmowania działań na rzecz ochrony, zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazów kulturowych.
 7. Upowszechniania wiedzy o obowiązku ochrony i utrwalania dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenia działań w tym zakresie.
 8. Popularyzowania posiadanych materiałów oraz wiadomości o różnych formach kultur historycznych i współczesnych.
 9. Współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą o tym samym lub podobnym profilu działania.
 10. Innych formy działalności będących realizacją celu głównego określonego w § 10.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela, który posiada na to pisemną zgodę reprezentowanej instytucji.

§13.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

  §14.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnąca czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazywać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kulturowej lub nauk i dyscyplin pokrewnych.

2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.

3. Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd oddziału większością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków, mających minimum 2-letni staż członkowski. Przyjęcie zatwierdza Zarząd Główny.

4. W przypadku odmownej decyzji zarządu oddziału kandydat zostaje o niej poinformowany w ciągu 2 tygodni od chwili jej podjęcia. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30-dniowym od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu jego kandydatury.

5. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do Towarzystwa są ostateczne.

6. Nowo przyjęty członek opłaca składki, poczynając od roku, w którym został przyjęty do Towarzystwa.

§15.

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju etnografii, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk i dyscyplin pokrewnych lub dla działalności Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

2. Członkowie honorowi Towarzystwa mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§16.

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która w znaczący sposób materialnie lub merytorycznie wspiera działalność Towarzystwa.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego wniosku oddziału lub dwóch członków Towarzystwa, zawierającego umotywowanie i zaopatrzonego w podpisy wnioskodawców. Członek wspierający składa pisemną deklarację członkowską, w której wyraża oświadczenie woli wstąpienia do Towarzystwa oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa. Deklaracja zawiera także uzgodniony wcześniej sposób wspierania Towarzystwa.

3. Członkowie wspierający Towarzystwa są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

4. Członkom wspierającym przysługuje prawo:

 1. udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa, w tym także w walnych zgromadzeniach delegatów z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. zgłaszania wniosków do planów działalności Towarzystwa.


5. Członek wspierający ma obowiązek:

 1. wspierać Towarzystwo w sposób uzgodniony w oświadczeniu woli wstąpienia do Towarzystwa,
 2. przestrzegać statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.


6. Skreślenie członka wspierającego z listy członków Towarzystwa następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego w następujących przypadkach:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 2. pozbawienia wyrokiem sądu powszechnego praw publicznych,
 3. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny,
 4. śmierci członka Towarzystwa.


7. Zarząd Główny może wykluczyć członka wspierającego z Towarzystwa, jeżeli działał on na jego szkodę, nie przestrzegał postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

8. Uchwała o wykluczeniu członka wspierającego z Towarzystwa może być podjęta w głosowaniu tajnym tylko na takim posiedzeniu Zarządu Głównego, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 członków Zarządu, a za jej podjęciem wypowie się co najmniej 3/4 głosujących.

9. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów, złożone na piśmie w ciągu miesiąca od chwili powiadomienia przez Zarząd Główny o skreśleniu z listy członków.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ostateczne.

§17.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

2. Uczestniczyć w walnych zgromadzeniach delegatów, wszystkich zebraniach ogólnych, konferencjach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem wszystkich władz Towarzystwa oraz wyrażać opinie w sprawach, którymi Towarzystwo się zajmuje.

§18.

Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień statutu oraz wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa.

2. Brać aktywny udział w pracach Towarzystwa i przyczyniać się do realizacji jego celów statutowych.

3. Opłacać regularnie składkę członkowską.

§19.

1. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Towarzystwa następuje na mocy uchwały właściwego zarządu oddziału lub Zarządu Głównego w następujących przypadkach:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa właściwemu zarządowi oddziału lub Zarządowi Głównemu,
 2. nieopłacenia, składki członkowskiej przez okres trzech lat,
 3. pozbawienia wyrokiem sądu powszechnego praw publicznych,
 4. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny,
 5. śmierci członka Towarzystwa.


2. Osoby skreślone z listy członków Towarzystwa z powodów wymienionych w ust. 1, pkt. a. i b. mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w statucie.

§20.

1. Zarząd Główny może z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu oddziału wykluczyć członka z Towarzystwa, jeżeli: działał on na jego szkodę, nie przestrzegał postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

2. Uchwała o wykluczeniu z Towarzystwa może być podjęta w głosowaniu tajnym tylko na takim posiedzeniu Zarządu Głównego, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 członków Zarządu, a za jej podjęciem wypowie się co najmniej 3/4 głosujących.

3. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów, złożone na piśmie w ciągu miesiąca od chwili powiadomienia przez Zarząd Główny o skreśleniu z listy członków.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ostateczne.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Towarzystwa

§21.

1. Członkowie Towarzystwa są zorganizowani w oddziałach oraz kołach terenowych, które mogą być tworzone tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Oddziały oraz koła terenowe Towarzystwa nie mają osobowości prawnej, podlegają Zarządowi Głównemu, a sposób ich powoływania i funkcjonowania określają odpowiednio § 43 i § 52 statutu.

3. Dla realizacji celów statutowych Zarząd Główny może powoływać sekcje problemowe oraz inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej i są nadzorowane przez Zarząd Główny.

 

Rozdział V
Władze naczelne Towarzystwa

§22.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.


2. Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w głosowaniu tajnym.

 

A. Walne Zgromadzenie Delegatów

§23.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być: zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§24.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

1.1. z głosem decydującym:

 1. delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków oddziałów według zasad każdorazowo ustalonych przez Zarząd Główny, jednak nie mniej niż jeden delegat z każdego oddziału,
 2. członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i prezesi zarządów oddziałów;


1.2. z głosem doradczym:

 1. członkowie honorowi Towarzystwa,
 2. członkowie wspierający,
 3. przewodniczący sekcji problemowych oraz kierownicy innych jednostek organizacyjnych powołanych przez Zarząd Główny,
 4. zaproszeni goście.

2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów upoważniają delegatów listy podpisane przez przewodniczących walnych zgromadzeń członków oddziałów, na których ich wybrano.

3. Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów mają prawo przysłuchiwać się i zabierać głos w dyskusji członkowie Towarzystwa niewymienieni w ust. 1.1. i 1.2, którzy nie uczestniczą jednak w głosowaniu.

§25.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek co najmniej trzech oddziałów Towarzystwa.


2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie od dwóch do ośmiu tygodni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26.

Zarząd Główny zawiadamia o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem zarządów oddziałów wszystkich członków Towarzystwa dwa miesiące przed ustaloną datą, natomiast dodatkowo o planowanym porządku obrad bezpośrednio samych delegatów 14 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

3. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Uchwalanie planów pracy Towarzystwa na najbliższą kadencję.

5. Ustalanie wysokości minimalnej składki członkowskiej.

6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zarządów oddziałów, jeżeli te ostatnie zgłoszą wnioski najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

7. Przyznawanie tytułu członka honorowego.

8. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.

9. Uchwalanie regulaminu wyborczego i jego zmian.

10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

11. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.

§28.

Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia; w przypadku, gdy ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, nie mogą być nimi członkowie ustępujących władz.

§29.

Walne Zgromadzenie Delegatów może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych osób z głosem decydującym. W razie braku wymaganego kworum Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny po pierwszym terminie i w tym samym miejscu.

§30.

1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów jest jawne, chyba że co najmniej pięciu uczestników uprawnionych do głosowania żąda głosowania tajnego.

2. Wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również nadawanie godności członka honorowego odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Przewodniczący zgromadzenia zarządza tajność głosowania, w przypadku gdy chodzi o inne sprawy personalne lub wniosek zgłoszony w trybie określonym w ust. 1.

§31.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości decyduje głos przewodniczącego zgromadzenia.

 

B. Zarząd Główny

§32.

1. Zarząd Główny składa się z 12 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat.

2. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33.

1. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków: prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz ich zastępców.

2. Sposób wyboru prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz ich zastępców. określa regulamin wyborczy, który jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Szczegółowy zakres czynności członków Zarządu Głównego zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz Towarzystwa.

4. Członkowie Zarządu Głównego mogą pełnić funkcje kierownicze w innych jednostkach organizacyjnych Towarzystwa.

§34.

Gdy między jednym a drugim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów zwolnione zostanie miejsce członka Zarządu Głównego, każdorazowo obejmuje je kolejny zastępca członka ZG, który uzyskał w wyborach największą liczbę głosów.

§35.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na pół roku, a w jednym z posiedzeń Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym prezesi lub w ich zastępstwie inni przedstawiciele władz oddziałów.

2. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarządu Głównego prezes lub jeden z wiceprezesów albo z ich upoważnienia sekretarz generalny lub jego zastępca.

3. Na wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu Głównego lub przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej prezes lub zastępujący go wiceprezes powinien zwołać posiedzenie Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

4. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu Głównego jest prezes. W razie nieobecności prezesa członkowie zarządu wybierają przewodniczącego posiedzenia w głosowaniu tajnym.

5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub jednego z wiceprezesów i przy udziale co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu Głównego z wyjątkiem spraw personalnych jest jawne.

§36.

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa, rozporządzanie jego mieniem ruchomym, przyjmowanie spadków, darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Towarzystwa.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań merytorycznych i finansowych z prowadzonej działalności statutowej.
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 5. Przygotowanie projektów: planu działalności, perspektywicznych i rocznych planów wydawniczych; przedstawianie i publikowanie sprawozdań z całokształtu działalności Towarzystwa.
 6. Przygotowanie materiałów pod obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów i ważnie złożonych wniosków.
 7. Przedstawianie wniosków o powołanie członków honorowych, przyjmowanie członków wspierających oraz zatwierdzanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 8. Powoływanie, łączenie, rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom oddziałów i walnych zgromadzeń oddziałów.
 9. Powoływanie sekcji problemowych oraz innych jednostek organizacyjnych do prowadzenia określonych form działalności Towarzystwa, a także komisji i zespołów opiniodawczych do opracowania planów i ekspertyz w zakresie określonych zagadnień związanych z działalnością Towarzystwa.
 10. Powoływanie redakcji czasopism i serii wydawniczych oraz osób kierujących innymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
 11. Ustalanie wysokości honorariów autorskich i innych w ramach obowiązujących przepisów i profilu wydawnictw Towarzystwa, dotowanie uzasadnionych programów badawczych oraz przyznawanie nagród, dyplomów, odznak uznania osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.
 12. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie płatnych pracowników Towarzystwa.
 13. Upoważnienie członków Zarządu Głównego do podejmowania niektórych czynności spośród wyżej wymienionych w przypadkach niecierpiących zwłoki, z przedstawieniem ich do zatwierdzającej wiadomości Zarządu Głównego.
   

2. Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu, członkom statutowych władz oddziałów oraz osobom kierującym pracą innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych i jednorazowych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Głównego.

§37.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Towarzystwa dokumentów we wszystkich sprawach, w których nastąpi lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika lub jego zastępcy, a w pozostałych sprawach – współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów i sekretarza generalnego lub jego zastępcy.

§38.

Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu. Biurem Zarządu kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Towarzystwie pracowników, z tym że zatrudnienie i zwalnianie pracowników leży w kompetencji Zarządu Głównego.


C. Główna Komisja Rewizyjna

§39.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 1. członkowie Zarządu Głównego i etatowi pracownicy Towarzystwa oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  §40.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności. W czynnościach kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej każdorazowo powinien uczestniczyć przynajmniej jeden z członków Zarządu Głównego należycie obeznany z całokształtem działalności Towarzystwa.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych w oddziałach, a w przypadku zaprzestania ich działalności, wnioskowanie o wybór nowego składu komisji.
 4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań i wniosków wynikających z kontroli oraz wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 5. W uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Głównego.

  §41.

1. W czasie oceny działalności Towarzystwa, w wypadku zaistnienia wątpliwości, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać powołania biegłego księgowego.

2. Wyniki przeprowadzonych kontroli Główna Komisja Rewizyjna ujmuje w formie protokołów, w których zamieszcza swe spostrzeżenia i wnioski. Protokoły te powinny zostać podane do wiadomości Zarządu Głównego.

 

D. Sąd Koleżeński

§42.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa, które wynikają z faktu ich przynależności do Towarzystwa.

4. Sąd Koleżeński po ogłoszeniu orzeczenia może występować z wnioskiem do Zarządu Głównego o skreślenie danej osoby z listy członków Towarzystwa lub zakaz pełnienia przez nią w Towarzystwie określonych funkcji.

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.


Rozdział VI
Oddziały Towarzystwa

§43.

1. Oddziały Towarzystwa mogą być tworzone w miejscowościach, gdzie przynależność deklaruje przynajmniej 10 kandydatów na członków Towarzystwa. Utworzenie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

2. Oddziały są zobowiązane do:

 1. prowadzenia działalności zgodnej z celami statutowymi Towarzystwa;
 2. składania sprawozdań z działalności w terminach i w formie określonych w odpowiednich uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów lub Zarządu Głównego;
 3. odprowadzania do Zarządu Głównego 50% minimalnej składki członkowskiej do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

3. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej bądź z jego inicjatywy, bądź na wniosek walnego zgromadzenia członków oddziału.

4. W razie rozwiązania oddziału jego majątek i zasoby finansowe przechodzą na rzecz Towarzystwa.

§44.

Władzami oddziału są:

 1. walne zgromadzenie członków oddziału,
 2. zarząd oddziału,
 3. komisja rewizyjna oddziału.
   

A. Walne zgromadzenie członków oddziału

§45.

1. Walne zgromadzenie członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału, przypadające w roku zwołania walnego zgromadzenia delegatów, powinno odbyć się najpóźniej na dwa tygodnie przed tym zgromadzeniem.

3. O miejscu, czasie i planowanym porządku obrad walnego zgromadzenia członków oddziału zarząd oddziału zawiadamia członków oddziału przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

§46.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału zwołuje zarząd oddziału:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Zarządu Głównego,
 3. na żądanie komisji rewizyjnej oddziału,
 4. na wniosek pisemny, co najmniej 1/5 członków oddziału.


2. Zarząd oddziału zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału w terminie od dwóch do czterech tygodni od daty otrzymania wniosku lub żądania.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków oddziału zarząd oddziału zawiadamia wszystkich swoich członków oraz Zarząd Główny co najmniej na tydzień przed terminem.


§47.

Do kompetencji walnego zgromadzenia członków oddziału należy:

 1. Wybór członków zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Uchwalenie planu pracy i zakresu działalności na okres następny oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres ubiegły.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków komisji rewizyjnej oddziału oraz wniosków członków, o ile zgłoszono je do zarządu oddziału na piśmie przynajmniej na 3 dni przed terminem zgromadzenia lub jeśli ich zgłoszenie uchwali zgromadzenie.
 4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń członów na zarząd oddziału.
 5. Załatwianie innych spraw powierzonych przez Zarząd Główny.
 6. Podejmowanie uchwał o ustaleniu składki wyższej niż składka minimalna.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o rozwiązanie oddziału.
   


§48.

1. Walne zgromadzenie członków oddziału może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków oddziału.

2. W razie braku wymaganego kworum walne zgromadzenie członków oddziału jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie walnego zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny po pierwszym terminie i w tym samym miejscu.

3. Do podjęcia uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków oddziału.

4. Uchwały walnego zgromadzenia członków oddziału powinny być w ciągu 30 dni podane do wiadomości Zarządu Głównego.

5. Zarząd Główny może uchylić uchwałę walnego zgromadzenia członków oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną lub moralną. Oddziałowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 


B. Zarząd oddziału

§49.

1. Zarząd oddziału składa się z 4-7 członków i 1-2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie członków oddziału na okres czterech lat.

2. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. W Zakresie sposobu wyboru prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika stosuje się odpowiednio § 33 p. 2.

 

§50.

Do kompetencji zarządu oddziału należy:

 1. Realizowanie celów statutowych Towarzystwa w oddziale.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego i walnego zgromadzenia członków oddziału.
 3. Zwoływanie walnych zgromadzeń członków oddziału.
 4. Przyjmowanie nowych członków i skreślanie z listy członków Towarzystwa zgodnie z zasadami opisanymi w §14 p. 3.
 5. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa w sytuacjach opisanych w §20 p. 1.
 6. Organizacja posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów itp., w tym również na zlecenie Zarządu Głównego.
 7. Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań merytorycznych i finansowych z prowadzonej działalności statutowej.
 8. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wszelkich wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
 9. Zarządzanie zasobami finansowymi oddziału.
 10. Podejmowanie uchwał o zwolnieniu z opłacania składki w danym roku członków oddziału znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
   

§51.

1. Zebrania zarządu oddziału odbywają się co najmniej 4 razy w ciągu roku.

2. Uchwały zarządu oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub wiceprezesa i przy udziale co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa. Głosowanie na posiedzeniach zarządu oddziału z wyjątkiem spraw personalnych jest jawne.

§52.

1. Na wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa zarząd oddziału może powołać koło terenowe.

2. Koła terenowe są powoływane i rozwiązywane na mocy uchwały zarządu oddziału zwykłą większością głosów.

3. Koła terenowe nie mają osobowości prawnej i są częściami oddziałów, a ich członkowie podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak inni członkowie oddziału.

4. Działalność kół podlega kontroli zarządu oddziału i jest wykazywana w jego corocznych sprawozdaniach.

5. Koła terenowe na ogólnym zebraniu członków dokonują wyboru przewodniczącego na kadencję czteroletnią.

6. Koła terenowe raz w roku informują o swojej działalności zarząd oddziału.


C. Komisja rewizyjna oddziału

§53.

1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez walne zgromadzenie członków oddziału na kadencję czteroletnią.

2. Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału i trybu jej działania mają odpowiednie zastosowanie §§ 39, 40, 41.

 

Rozdział VII
Sekcje problemowe

§54.

1.  Przy Zarządzie Głównym lub przy oddziałach mogą być powoływane sekcje problemowe, których działalność odpowiada kierunkom i zainteresowaniom naukowym członków Towarzystwa lub wynika z doraźnej potrzeby opracowania konkretnego zagadnienia.

2.  Sekcje problemowe są powoływane przez Zarząd Główny i zajmują się realizowaniem celów statutowych Towarzystwa w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki lub sposobów jej ujmowania.

3.  Sekcje problemowe przy Zarządzie Głównym są powoływane uchwałą Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.

4. Sekcje problemowe przy oddziałach są powoływane na wniosek zarządu oddziału skierowany do Zarządu Głównego, z tym, że do ich powołania potrzeba tylko 5 członków Towarzystwa. W pozostałych kwestiach kierują się tymi samymi wytycznymi, co sekcje powoływane przy Zarządzie Głównym.

5.  Sekcje problemowe działają w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
6.  Sekcje problemowe na ogólnym zebraniu członków sekcji dokonują wyboru zarządu sekcji w składzie: przewodniczący i co najmniej 2 członków. Kadencja zarządu sekcji trwa cztery lata.

7. Sekcje problemowe nie mają charakteru stałego i ulegają likwidacji na mocy uchwały Zarządu Głównego w następujących sytuacjach:

 1. z chwilą zakończenia opracowywania tematu, dla którego zostały powołane, a wyniki ich prac zostały przyjęte odpowiednio przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału,
 2. w przypadku niezłożenia sprawozdania rocznego lub braku działalności merytorycznej przez dwa kolejne lata,
 3. na wniosek Zarządu sekcji.
   


Rozdział VIII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§55.

Majątek Towarzystwa stanowią: fundusze, nieruchomości i ruchomości.

§56.

Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpisowe za udział w zjazdach naukowych, konferencjach itp.,
 3. subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne oraz osoby prywatne,
 4. spadki, zapisy i darowizny,
 5. wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. wpływy z tytułu autorskich praw majątkowych i pokrewnych,
 7. dochody z majątku Towarzystwa,
 8. dochody ze statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 9. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
   

§ 57

Dochody Towarzystwa, rozumiane jako nadwyżka przychodów nad kosztami jego działalności, muszą być w całości przeznaczane na statutową działalność pożytku publicznego.


§58.

Podejmowanie zobowiązań majątkowych i finansowych Towarzystwa reguluje §37.

§ 59.

1. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z realizacji celów u statutowych.

§ 60.

Dokonywane przez Towarzystwo zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, nie może się odbywać na zasadach innych niż te, które obowiązują w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§61.

W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej stosuje się w Towarzystwie powszechnie obowiązujące przepisy. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny.

 

Rozdział IX
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§62.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§63.

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania, niezależnie od liczby obecnych delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa, w części dotyczącej przeznaczenia majątku, wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Rozdział X
Przepisy końcowe

§64.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyzje podejmują odpowiednie władze Towarzystwa, kierując się przyjętymi zwyczajami, zasadami współżycia oraz odpowiednimi przepisami prawa o stowarzyszeniach.

 

Wrocław-Przysucha 2021

 

 

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.