Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]
ll.jpgZWAM.pngłse.pngcover_issue_1764_pl_PL.jpgll.jpg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - CZASOPISMA

NA STANOWISKO REDAKTORÓW/REDAKTOREK NACZELNYCH CZASOPISM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zgodnie z przyjętą 01.01.2017 roku polityką wydawniczą dotyczącą czterech czasopism, które są publikowane w formie cyfrowej na Akademickiej Platformie Czasopism UMK, ogłasza 4 konkursy na stanowiska redaktorów/redaktorek naczelnych czasopism wybieranych w procedurze konkursowej na czteroletnie kadencje. Kadencja obejmie okres od 01.01.2021 do 31.12.2024 roku.

Konkurs na stanowiska redaktorów/redaktorek naczelnych dotyczy niżej wymienionych czasopism:

 • „Lud”, rocznik, wydawany od 1895 roku, 40 pkt.
 • „Literatura Ludowa”, dwumiesięcznik, wydawany od 1957 roku; brak punktów.
 • „Łódzkie Studia Etnograficzne”, rocznik, wydawany od 1959 roku,  20 pkt.
 • „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, rocznik, wydawany od 2014 roku; brak punktów.

 

Zadania redaktora naczelnego/redaktorki naczelnej:

 • kreowanie koncepcji czasopisma w porozumieniu z ZG PTL;
 • realizacja przyjętych założeń dotyczących profilu i charakteru czasopisma;
 • stworzenie zespołu redakcyjnego i kierowanie jego pracami oraz organizowanie
  i koordynowanie procesu wydawniczego na platformie cyfrowej APCZ UMK w systemie OJS  w porozumieniu z ZG PTL oraz Biurem PTL;
 • pozyskiwanie materiałów przeznaczonych do publikacji i organizowanie procesu redakcyjnego;
 • dbałość o wysoki poziom naukowy i merytoryczny czasopisma;
 • dbanie o markę czasopisma, w tym jego wysoką pozycję w rankingach i klasyfikacji czasopism naukowych zgodnie z wytycznymi MNiSW;
 • podejmowanie działań na rzecz indeksowania czasopisma  w międzynarodowych bazach czasopism tj.  ERIH PLUS, SCOPUS;  
 • stworzenie Rady Naukowej czasopisma składającej się z wybitnych przedstawicielek
  i przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych z kraju i zagranicy; współpracowanie z Radą Naukową;'
 • zapewnienie czasopismu międzynarodowej rozpoznawalności poprzez wydawanie monograficznych numerów oraz artykułów w tomach polskojęzycznych w języku angielskim;
 • rozwijanie polityki wydawniczej zapewniającej uzyskanie przez czasopismo punktów MNiSW oraz utrzymywanie i podwyższanie rangi czasopisma i przyznanej mu punktacji;
 • udział w posiedzeniach Rady Wydawniczej PTL i przedstawianie corocznych sprawozdań dla ZG PTL.

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia lub dorobku w zakresie nauk etnologicznych oraz obszarach zgodnych ze Statutem PTL;
 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
 • przynależności do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;
 • znajomości Statutu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego;
 • orientacji w aktualnych standardach wydawania czasopism naukowych
 • umiejętności cyfrowego redagowania czasopism lub gotowości do odbycia stosownego szkolenia organizowanego przez ZG PTL.

 

Dokumentacja konkursowa składana przez kandydatów powinna zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dwoma oświadczeniami;
 • CV;
 • wykaz publikacji naukowych za lata 2016-2020.

 

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 18.04.2020 r.
 • termin składania ofert – 01.07.2020 r.
 • ocena ofert pod względem formalnym i powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów – 15.07.2020 r.
 • posiedzenie komisji konkursowej oraz rozmowy  (również via telefon/skype/messenger) z zakwalifikowanymi kandydatami – 10.09.2020 r.
 • ogłoszenie wyników konkursów – 31.09.2020 r.
 • podjęcie obowiązków redakcyjnych – 01.01.2021 r.

 

Zgłoszenia na konkurs zawierające wymaganą dokumentację prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skany) na adres biura PTL: ptl@ptl.info.pl

w temacie „KONKURS na redaktora naczelnego czasopisma*………….”

(oryginały prosimy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)

 

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

Zarząd Główny PTL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu bez podawania przyczyn.

 

*należy wpisać tytuł czasopisma

 
Opracowała Katarzyna Majbroda

 

POBIERZ OGŁOSZENIE W FORMACIE PDF 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Uwaga: Praca redaktorek/ów w czasopismach i seriach wydawanych przez PTL podobnie jak działalność Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów i Przewodniczących Sekcji ma charakter społeczny. 

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.