Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]historia
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Tablica chronologiczna

22 VIII 1891: podczas Zjazdu Polskich Lekarzy i Przyrodników w Krakowie Seweryn Udziela przedstawił projekt utworzenia Towarzystwa Ludoznawczego. Inicjatywy tej nie udało się wówczas zrealizować

1893: próba założenia Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, przez Mikołaja Rybowskiego i in. CK Namiestnictwo Galicyjskie odrzuciło projekt statutu

22 VII 1894: Zjazd Literatów i Dziennikarzy Polskich we Lwowie (podczas Powszechnej Wystawy Krajowej) oświadczył się za założeniem Towarzystwa Ludoznawczego. Inicjatorem był prof. dr Antoni Kalina

19 VIII 1894: statut Towarzystwa Ludoznawczego został zatwierdzony reskryptem ck Namiestnictwa Galicyjskiego

9 II 1895: w sali ratuszowej we Lwowie odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszym prezesem został Antoni Kalina, a sekretarzem Adolf Strzelecki

28 II 1895: pierwsze posiedzenie naukowe „w sali wykładów geograficznych na Uniwersytecie”, na którym dr Iwan Franko wygłosił odczyt O współczesnych kierunkach w ludoznawstwie. Na wykładzie było około 40 osób – członków Towarzystwa i gości

16 III 1895: nawiązano kontakty z Towarzystwem Pedagogicznym

30 X 1895: członkami korespondentami Towarzystwa Ludoznawczego mianowana: prof. dr Władysława Nehringa (Wrocław), prof. dr Aleksandra Brücknera (Berlin), Jana Witorta (Poniewież), dr Lubora Niederlego, Frantiska Řehořa i dr Čenka Zibrta (Praha) oraz dr Michaela Haberlandta (Wiedeń)

30 XII 1895: członkami korespondentami TL mianowano: Frantiska Bartosa (Brno), dr Klemensa Koehlera i dr Włądysława Łebińskiego (Poznań) oraz prof. dr Jiřego Polivkę (Praga)

W 1895 r. wydano pierwszy tom „Ludu”. Rocznik drugi „Ludu” ofiarowano Janowi Karłowiczowi, jednemu z założycieli, w dowód uznania 25-letniej pracy na polu ludoznawstwa polskiego

21 I 1896: udział wydelegowanych członków TL w Walnym Zjeździe Towarzystwa Pedagogicznego w Stryju

23 I 1897: III Walne Zgromadzenie TL. Na prezesa wybrano ponownie Antoniego Kalinę. Sekretarzem został Kazimierz Gorzycki

1 III 1897: zmiany w statucie TL, uchwalone podczas III Walnego Zgromadzenia, zostały zatwierdzone reskryptem ck Namiestnictwa

1897: ułożono i wydrukowano po polsku i ukraińsku kwestionariusze dotyczące pisanek i wiosną 1897 roku wysłano w liczbie 2720 sztuk do 1200 miejscowości

19 V 1897: dr Iwan Franko wraz z żoną Olgą występują z TL

19 VI 1897: delegatami TL na Walny Zjazd Towarzystwa Pedagogicznego zostali Ludwik Pierzchała, Kornel Jaworski i Edmund Kolbuszowski

13 X 1897: członkiem korespondentem TL mianowano prof. dr Adolfa Černego z Pragi

20 XI 1897: uchwalono Regulamin dla oddziałów Towarzystwa Ludoznawczego

3 XII 1897: prof. Ludwik Młynek założył oddział TL w Buczaczu

29 I 1898: podjęto uchwałę o udostępnienie zbiorów bibliotecznych TL dla członków Towarzystwa

5 IV 1898: Seweryn Udziela założył oddział TL w Wieliczce

4 XII 1898: utworzono oddział TL w Krakowie; jego przewodniczącym został Jan Świętek

12 III 1899: oddział TL w Tatarowie na Huculszczyźnie założył Józef Schnaider

13 III 1899: prof. Ludwik Młynek założył oddział TL w Tarnowie

13 I 1900: założono oddział TL w Chrzanowie; jego przewodniczącym został Bronisław Gustawicz

10 II 1900: we Lwowie odczyt Stanisława Eljasza-Radzikowskiego, O stylu zakopiańskim

4 – 6 VI 1900: TL uczestniczy w III Zjeździe Historyków Polskich w Krakowie

1900: w 6 roczniku „Ludu” ogłoszono poszukiwania lub krótkie kwestionariusze dotyczące mętowania, gier i zabaw dziecięcych (Franciszek Krček), źródeł leczniczych w folklorze (Stanisław Eljasz-Radzikowski), kwestionariusz o Kazimierzu – królu „chłopków” (M. Rawicz-Witanowski), w sprawie ludowych nazw miejscowych w powiecie chrzanowskim i prima aprillis (Bronisław Gustawicz) oraz odezwę ludoznawców do fotografów (według Michaela Haberlandta opracował Franciszek Krček)

1901: nakładem TL wydano Folklor – podręcznik dla zajmujących się ludoznawstwem (red. George L. Gomme, red. wyd. polskiego Stanisław Eljasz-Radzikowski, tłum. Wojciech Szukiewicz)

26 X 1901: przewodniczący oddziału krakowskiego TL Jan Świętek wystąpił z Towarzystwa

12 IV 1902: na posiedzeniu Zarządu „uchwalono zażądać zwrotu zbiorów b. oddziału buczackiego i wielickiego”

20 IV 1902: Seweryn Udziela założył oddział TL w Podgórzu k. Krakowa (Zarząd TL zatwierdził 7 VI 1902)

14 VI 1903: zmarł Jan Karłowicz – jeden z założycieli i pierwszy członek honorowy TL

30 I 1904: redakcję „Ludu” przekazano do Krakowa, w ręce prof. dr Karola Potkańskiego i Seweryna Udzieli

Luty 1905: wystawa sztuki ludowej z Sądecczyzny w Muzeum Przemysłowym we Lwowie (ze zbiorów Seweryna Udzieli, z ryunkami i akwarelami F. Taroniego, M. Guńkiewicza, H. Zajączkowskiego i M. Pruskównej)

1 V 1905: wynajęto pomieszczenie na zbiory etnograficzne, książki i czasopisma TL

10 – 11 VI 1905: XI Walne Zgromadzenie TL. Odchodzącemu prezesowi Antoniemu Kalinie nadano godność członka honorowego. Nowym prezesem został prof. dr Józef Kallenbach. WZ powierzyło Janowi Świętkowi wznowienie i zorganizowanie o. krakowskiego. Zgromadzeniu towarzyszyły sesja naukowa i wystawa etnograficzna. „Zjazd wyraża przekonanie, że „Wisła” upaść nie powinna”

3 V 1906: zmarł we Lwowie współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa prof. dr Antoni Kalina

13 XII 1906: prezes TL Józef Kallenbach ustępuje ze stanowiska redaktora „Ludu”. Redaktorem zostaje wiceprezes Towarzystwa prof. dr Wilhelm Bruchnalski

16 VIII 1907: zmarł prof. dr Karol Potkański, historyk, etnograf, współredaktor „Ludu” (roczniki 10 – 11)

Listopad 1910: Seweryn Udziela opublikował w „Ludzie” (t. 16, 1910, s. 328 – 330 ) kwestionariusze o pieśniach i muzyce ludowej. Wyniki badań mają wejść do opracowania zbiorowego, Das Volkslied in Österreich

1910: dr Adam Fischer objął redakcję „Ludu”

Czerwiec 1911: XVI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ludoznawczego (ostatnie przed I wojną światową)

23 XII 1913: zmarł Stefan Ramułt, współzałożyciel TL, członek Zarządu w latach 1895 – 1899, znawca gwar kaszubskich

1913: siedzibę TL przeniesiono z ul. św. Michała 5 do lokalu „Bojkotu”, następnie, z powodu braku pieniędzy na czynsz, do mieszkania Adama Fischera. Z końcem 1913 roku bibliotekę i zbiory przeniesiono do Instytutu Antropologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza

1914: zmarł Władysław Kosiński, pionier nowoczesnej folklorystyki, współpracownik „Ludu”

12 III 1916: zmarł Franciszek Krček, językoznawca i folklorysta, jeden z założycieli TL

28 V 1916: zmarł Iwan Franko, jeden z założycieli TL

1916: prof. dr Jan Czekanowski i dr Adam Fischer reaktywowali TL we Lwowie (brak aktywności; od połowy 1911 r. ukazały się tylko dwa tomy „Ludu”)

9 VI 1917: wznowiono posiedzenia naukowe TL odczytem prof. dr Kazimierza Nitscha, Dyalektologia a materyalna kultura ludowa w świetle konkretnych przykładów

1917: zmarł Bronisław Gustawicz, etnograf i folklorysta, założyciel oddziału TL w Chrzanowie

30 VI 1917: XVII Walne Zgromadzenie TL. Prezesem obrano prof. dr Wilhelma Bruchnalskiego, wiceprezesem prof. dr Jana Czekanowskiego, sekretarzem dr Adama Fischera

1919: Towarzystwo Ludoznawcze otrzymało członkostwo Związku Polskich Towarzystw Naukowych we Lwowie

1921: „Lud” stał się organem Polskiego Towarzystwa Etnologicznego, wydawanym nadal przez Towarzystwo Ludoznawcze. Kolejny, 21 rocznik „Ludu” był jednocześnie pierwszym tomem „Nowej Serii”. Od tego tomu zmienił się także charakter „Ludu”

31 X 1922: zmarł Szymon Matusiak, gwaroznawca i folklorysta, redaktor „Ludu” w latach 1908 – 1915

Styczeń 1925: Biblioteka Towarzystwa Ludoznawczego została złożona w depozyt w Zakładzie Etnologicznym UJK, uzyskując w ten sposób stałą siedzibę

12 V 1926: XVIII Walne Zgromadzenie TL. Prezesem obrano prof. dr Jana Czekanowskiego. Członkami honorowymi mianowano Aleksandra Brücknera, Lubora Niederlego i Seweryna Udzielę. Uchwalono oddanie Biblioteki TL Zakładowi Etnologii UJK w wieczysty depozyt

3 VI 1926: zmarł Jan Świętek, założyciel oddziału krakowskiego TL

2 XII 1928: zmarł Stanisław Zdziarski, polonista, slawista i folklorysta, sekretarz TL w latach 1899 – 1904

27 V 1930: zmarł dr Stanisław Ciszewski, profesor Katedry Etnologii Uniwersytetu Lwowskiego w roku akademickim 1910 – 1911, członek Zarządu TL w latach 1911 – 1917, członek Polskiego Towarzystwa Etnologicznego

24 I 1931: wykład Wilhelma Pesslera, Die geographische Methode in der Volkskunde, na wspólnym posiedzeniu Towarzystwa Geograficznego i Ludoznawczego we Lwowie

1932: zmarł Szymon Gonet, wybitny folklorysta, współpracownik „Ludu” od 1896 roku

24 VI 1934: XIX Walne Zgromadzenie TL w sali seminaryjnej Zakładu Etnologicznego UJK. Prezesem obrano ponownie prof. dr Jana Czekanowskiego, sekretarzem prof. dr Adama Fischera

1934: zmarł Henryk Biegeleisen, historyk literatury i folklorysta, założyciel TL i członek Zarządu w latach 1895 – 1896

1934: Towarzystwo Ludoznawcze zaczyna druk serii „Prace Etnograficzne”, publikując pracę Seweryna Udzieli Ziemia łemkowska przed półwieczem

1934: Biblioteka TL (w depozycie w Zakładzie Etnologii UJK) liczy już 1519 dzieł, w tym 340 czasopism. „Lud” jest wysyłany na wymianę do 62 krajowych i 152 zagranicznych pokrewnych instytucji

26 IX 1937: zmarł Seweryn Udziela, współzałożyciel TL oraz oddziałów w Wieliczce i Podgórzu, członek honorowy TL, redaktor „Ludu”, twórca Muzeum Etnograficznego w Krakowie

4 IV 1939: XX Walne Zgromadzenie TL we Lwowie. Prezesem został ponownie prof. dr Jan Czekanowski, a sekretarzem prof. dr Adam Fischer

24 V 1939: zmarł prof. dr Aleksander Brückner, współpracownik „Ludu”, członek honorowy TL

28 VIII 1941: zmarł Ludwik Młynek, nauczyciel, etnograf i folklorysta, założyciel oddziałów w Buczaczu i Tarnowie

22 XII 1943: zmarł we Lwowie prof. dr Adam Fischer, wieloletni sekretarz TL i redaktor „Ludu”

12 X 1945: pierwsze powojenne zebranie TL w Lublinie; obecni byli prof. prof. Jan Czekanowski, Jan Mydlarski, Leon Halban i Józef Gajek, któremu powierzono funkcję sekretarza

22 XI 1945: XXI Walne Zgromadzenie TL w Lublinie wybrało Zarząd w składzie: prezes – Kazimierz Moszyński, wiceprezesi – Jan Czekanowski i Leon Halban, sekretarz – Józef Gajek

24 – 25 I 1947: XXII Walne Zgromadzenie TL w Lublinie; zmieniono nazwę na Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i dokonano poważnych zmian w sposobie działalności Towarzystwa. Członkiem honorowym mianowano prof. dr Kazimierza Nitscha

4 II 1947: pierwsze Walne Zebranie oddziału PTL w Mszanie Dolnej

15 III 1947: wznowił działalność oddział krakowski PTL

18 III 1947: władze miasta Torunia zatwierdziły oddział toruński PTL

22 – 23 III 1947: konferencja poświęcona problemowi realizacji Polskiego atlasu etnograficznego

23 V 1947: zatwierdzono statut Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

1947: przy Seminarium Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono Poradnię Etnograficzną PTL, służącą nauczycielom i młodzieży „stałą pomocą doradczą i księgozbiorem”

1947: ukazał się pierwszy tom serii „Prace Etnologiczne” (T. Milewski, Zarys językoznawstwa ogólnego. Część I – Teoria językoznawstwa)

9 – 10 IV 1948: XXIII Walne Zgromadzenie PTL w Krakowie, prof. Kazimierz Moszyński wygłosił referat Ewolucjonizm krytyczny na tle innych kierunków etnologii („Lud”, t. 38, 1948, s. 3 – 27). Członkami honorowymi Towarzystwa zostali prof. prof. Franciszek Bujak, Leopold Węgrzynowicz i Franciszek Popiołek

1948: PTL rozesłało ankiety dotyczące zbieractwa dziko rosnących roślin jadalnych

1948: PTL zawarło umowę z Ministerstwem Kultury i Sztuki na wydawanie „Atlasu Polskich Strojów Ludowych”

11 – 14 VI 1949: XXIV Walne Zgromadzenie PTL w Toruniu

25 X 1949: na posiedzeniu Zarządu Głównego PTL zatwierdzono utworzenie oddziału śląskiego

1949: ukazał się pierwszy zeszyt serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych” (Roman Reinfuss, Strój górali szczawnickich)

10 V 1950: na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego ZG PTL sekretarz, prof. dr Józef Gajek poinformował o utworzeniu oddziału łódzkiego. Prezesem oddziału została prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska (funkcję tę pełniła do 23 V 1970 r.)

15 – 17 VI 1950: XXV Walne Zgromadzenie PTL w Poznaniu. Prezesem ponownie obrano prof. Kazimierza Moszyńskiego, a sekretarzem prof. dr Józefa Gajka

Przed 29 IX 1951: prof. dr Bolesław Olszewicz zgłosił rozwiązanie wrocławskiego oddziału PTL w Zarządzie miasta Wrocławia

24 – 25 XI 1951: XXVI Walne Zgromadzenie PTL w Łodzi; podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby PTL do Poznania

1951: oddział PTL w Katowicach podjął badania nad kulturą grup zawodowych

1951: utworzono nową serię PTL „Archiwum Etnograficzne”

1951: prof. Leopold Węgrzynowicz wniósł projekt założenia oddziału PTL w Limanowej

1 I 1952: centrala PTL została przeniesiona do Poznania (pracę podjęto 1 II 1952 r.)

Początek 1952: prof. Jerzy Pogonowski reaktywował wrocławski oddział PTL

21 – 23 III 1952: konferencja PTL w Krakowie, poświęcona przygotowaniu badań terenowych nad rolnictwem i hodowlą dla monografii regionalnych i Polskiego atlasu etnograficznego

4 – 6 VI 1952: konferencja PTL w Poznaniu w sprawie indeksowania czasopism etnograficznych i folklorystycznych (opracowano instrukcję)

16 – 18 V 1952: XXVII Walne Zgromadzenie PTL w Katowicach (Stalinogrodzie). Zatwierdzono oddział sudecki w Jeleniej Górze

10 XII 1952: grono osób z Limanowej wniosło pismo w sprawie założenia oddziału PTL

5 – 7 VI 1953: XXVIII Walne Zgromadzenie PTL we Wrocławiu. Prezesem został prof. dr Józef Gajek, a sekretarzem doc. dr Adolf Nasz uchwalono założenie oddziału warszawskiego

27 X 1953: w wyniku konfliktu między prof. Józefem Gajkiem a prof. Eugeniuszem Frankowskim władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nakazują Towarzystwu opuszczenie pomieszczeń Zakładu Etnografii Uniwersytetu. W następstwie tego PTL przenosi się do Wrocławia (na zaproszenie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr Jana Mydlarskiego)

1953: ukazał się 40 tom „Ludu”, będący indeksem poprzednich 39 roczników tego pisma

1 VI 1954: zawiązał się oddział mazurski PTL w Olsztynie

18 – 19 VI 1954: XXIX Walne Zgromadzenie PTL w Jeleniej Górze oraz Sesja Kolbergowska. Podjęto decyzję przygotowania fotooffsetowej reedycji całości dzieł Oskara Kolberga oraz wydania materiałów dotąd niepublikowanych. Zatwierdzono utworzenie nowych oddziałów: podhalańskiego (w Zakopanem), mazurskiego (w Olsztynie), limanowskiego i warszawskiego

lipiec 1954: PAN zaakceptowała opracowany przez PTL plan reedycji dzieł Oskara Kolberga i przygotowanie do druku ineditów

16 I 1955: utworzono serię „Biblioteka Popularnonaukowa” pod red. Kazimiery Zawistwicz-Adamskiej

kwiecień 1955: wydział I PAN odstąpił od porozumienia z PTL w sprawie reedycji dzieł Oskara Kolberga

jesień 1955: powstał oddział wałbrzyski (wcześniej, od czerwca 1952 r. było tam koło oddziału jeleniogórskiego PTL)

28 – 30 XI 1955: XXX Walne Zgromadzenie PTL w Warszawie

1955 – 1956: istniała w Łodzi Sekcja Popularyzacji Wiedzy (Agenda ZG PTL)

1 IV 1956: zmarł prof. dr Jan Mydlarski, długoletni członek i prezes oddziału PTL w Lublinie, antropolog, profesor UMCS i Uwr. „Dzięki jego niezwykłej życzliwości i staraniom PTL zgodnie z decyzją XVIII Walnego Zgromadzenia z 1953 r. przeniesione do Wrocławia, szybko uzyskało odpowiednie lokum na swe zbiory i wydawnictwa”

9 – 11 IV 1956: Seminarium Afrykanistyczne we Wrocławiu, z udziałem prof. prof. Jana Czekanowskiego, Romana Stopy i Tadeusza Milewskiego

1956: PTL przeprowadziło konkurs fotograficzny „Wczoraj i dziś wsi polskiej” (na temat budownictwa wiejskiego)

26 – 29 IX 1956: XXXI Walne Zgromadzenie PTL i Konferencja Podhalańska w Zakopanem. Prezesem obrano prof. dr Tadeusza Seweryna, sekretarzem prof. dr Józefa Gajka, członkami honorowymi zostali prof. prof. Ján Mjartan, Otakar Nahodil, Dymitr Krantzalov i Jiří Damborský (Czechosłowacja)

26 VI 1957: założono oddział gdański PTL

6 – 8 IX 1957: XXXII Walne Zgromadzenie PTL w Szczecinie. Członkiem honorowym został doc. dr Ludvík Kunz (Brno)

1957: zaczyna wychodzić „Literatura Ludowa” – pierwsze pismo folklorystyczne w Polsce. Redaktor prof. dr Julian Krzyżanowski, wydawca – oddział warszawski PTL

14 IV 1958: Zarząd Główny Towarzystwa rozwiązał oddział wrocławski.

19-21 IX 1958: XXXIII. Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Cieszynie. Z Towarzystwa wystąpił doc. dr Adolf Nasz.

26 IX 1958: zmarł prof. dr Kazimierz Nitsch, członek honorowy PTL, były wiceprezes Towarzystwa, wybitny dialektolog, badacz i znawca kultury ludowej.

6-7 XII 1958: dwudniowa konferencja w Św. Katarzynie, „Stan badań etnograficznych Kielecczyzny”, zorganizowana przez oddział kielecki PTL.

1958: ukazał się pierwszy tom serii „Biblioteka Popularnonaukowa” (Józef Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej).

30 III 1959: zmarł prof. dr  Kazimierz Moszyński, prezes Towarzystwa w latach 1947-1953, profesor Uniwersytetu jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, wybitny etnograf, etnolog i językoznawca.

11-12 IX 1959: XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów w Olsztynie (Muzeum Mazurskie), połączone z sesją naukową poświęconą problematyce kulturowej Warmii i Mazur. Wybrano nowe władze Towarzystwa: prezesem ponownie obrano Tadeusza Seweryna, a sekretarzem – Józefa Gajka. Członkiem honorowym Towarzystwa została Emilia Sukertowa-Biedrawina.

Listopad 1959: rozpoczęła pracę Pracownia Kolbergowska we Wrocławiu.

1959: zaczęły wychodzić „Łódzkie Studia Etnograficzne”, rocznik oddziału łódzkiego PTL, pod red. Prof. dr Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej i Bohdana Baranowskiego.

3 V 1960: zmarł prof. dr Leon Halban, były wiceprezes PTL; należał do grona osób , które reaktywowały Towarzystwo po II wojnie światowej.

13 VII 1960: wskutek starań PTL, Rada Państwa uchwaliła wydanie „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga.

 Sierpień 1960: założono oddział łańcucki PTL.

2-6 IX 1960: Walne Zgromadzenie Delegatów w Szczecinie. Tytuł członka honorowego przyznano wieloletniemu prezesowi Towarzystwa prof. dr. Janowi Czekanowskiemu. Zjazdowi towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Pomorzoznawcza.

15-16 IX 1961: XXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów w Białymstoku; prezesem Towarzystwa obrano prof. dr Jana Czekanowskiego, a sekretarzem dr. Bolesława Garygę.

30 IX 1961: dokumentacje prac nad wydaniem „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga przekazano do Poznania, gdzie redakcji podjął się prof. dr Józef Burszta.

Schyłek 1961: powołano Radę Wydawniczą PTL, w skład której weszli redaktorzy poszczególnych serii i czasopism.

1961: ukazał się pierwszy tom „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga, Pieśni ludu polskiego, (red. Józef Gajek).

 9 II 1962: zmarł prof. dr Eugeniusz Frankowski; przez wiele lat wiceprezes PTL i członek komitetu redakcyjnego „Ludu”.

5 V 1962: zmarł prof. dr hab. Józef Klinger, współpracował z redakcją „Ludu” od 1909 roku.

28-30 IX 1962: XXXVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Łańcucie; członkostwo honorowe nadano prof. dr. Juliuszowi Zborowskiemu, Wiesławie Cichowicz i Januszowi Świeżemu.

9 X 1962: zmarł Janusz Świeży, wieloletni prezes oddziału lubelskiego PTL.

13 V 1963: utworzenie oddziału PTL w Sanoku.

25 V 1963: utworzenie oddziałów PTL w Krośnie i Przemyślu; rozwiązanie oddziału w Białymstoku.

2 VII 1963: PTL odnowiło członkostwo w Commission Internationale des Arts et Traditions Populaires (CIAP).

8-10 XI 1963: XXXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów w Opolu i sesja poświęcona Opolszczyźnie.

23-24 XI 1963: I seminarium Amerykanistyczne, zorganizowane przez oddział krakowski PTL.

21-22 XI 1964: XXXIX Walne Zgromadzenie we Wrocławiu; prezesem obrano ponownie prof. dr Bolesława Olszewicza; sekretarzem generalnym został Ignacy Kuźniewski.

1964: zmarł Tadeusz Delimat, były członek Zarządu Głównego PTL oraz kolejno oddziałów: lubelskiego, szczecińskiego i warszawskiego.

2-4 V 1965: II Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu, zorganizowane przez zakład Etnografii Powszechnej UAM i poznański oddział PTL.

8-9 V 1965: I Ogólnopolskie Seminarium Afrykanistyczne, zorganizowane przez oddział krakowski PTL.

15 VI 1965: zmarł prof. Juliusz Zborowski, członek honorowy PTL, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

20 VII 1965: zmarł prof. dr Jan Czekanowski, członek honorowy PTL, wieloletni prezes TL i PTL, członek rzeczywisty PAN, wybitny antropolog, etnolog, afrykanista i slawista; należał do grona osób, które reaktywowały Towarzystwo po II wojnie światowej.

24-26 IX 1965: XL Walne Zgromadzenie Delegatów w Przemyślu i sesja naukowa poświęcona historii i kulturze ludowej południowo-wschodniej Polski.

17 III 1966: PTL zostało członkiem polskiego komitetu narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, a prof. dr Józef Gajek sekretarzem komitetu.

21-23 X 1966: XLI Walne Zgromadzenie Delegatów w Poznaniu.

21-22 X 1967: XLII Walne Zgromadzenie w Łodzi połączone z sesją naukową, wyborami (prezesem została prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, a sekretarzem dr Bronisława Kopczyńska- Jaworska) i jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Kazimiery Zawistowicz Adamskiej.

25 X 1967: zmarł Marian Sobieski, wybitny muzykolog, członek honorowy PTL.

1967: Zarząd Główny powołał Radę Wydawniczą; jej przewodniczącym został prof. dr Józef Burszta redaktor „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga i „Ludu”.

Wiosna 1968: konferencja PTL w Toruniu; dyskutowano nad formami pracy wewnętrznej i nad podjęciem prac przygotowawczych, związanych z tworzeniem małych skansenów i badaniami folkloru wiślanego oraz utworzeniem Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej.

2 VI 1968: zginął tragicznie Franciszek Klonowski, etnolog, muzeolog, badacz kultury Warmii i Mazur, członek ZG PTL i prezes oddziału olsztyńskiego.

Wrzesień 1968: powstał Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, pracujący pod kierunkiem prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej.

27-29 IX 1968: XLIII Walne Zgromadzenie Delegatów w Limanowej połączone z sesją naukową, poświęconą tradycyjnej kulturze Limanowskiego.

1968: oddziały: łódzki, wrocławski i toruński przeprowadziły badania terenowe, głównie nad tradycyjnym budownictwem.

18-20 IV 1969: III Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu.

20 IV 1969: przy PTL powstała Sekcja Amerykanistyczna, której pracami kieruje prof. maria frankowska.

10-12 X 1969: XLIV Walne Zgromadzenie Delegatów w Toruniu połączone z sesją naukową. Członkostwo honorowe nadano Kazimierzowi Dobrowolskiemu, Sebastianowi Flizakowi, Stanisławowi Bąkowi, Bolesławowi Olszewiczowi i Zofii Szembekównie.

1969: przestała ukazywać się „Literatura Ludowa”, redagowana przez Juliana Krzyżanowskiego.

14 III 1970: utworzono oddział zielonogórski i rozwiązano oddział szczeciński.

18-20 IX 1970: XLV Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa w Międzyrzeczu. Prezesem została ponownie Kazimiera Zawistowicz-Adamska, sekretarzem Bronisława Kopczyńska-Jaworska. Członkostwo honorowe nadano Jadwidze Sobieskiej i Janinie Orynżynie.

28 X 1970: założenie oddziału koszalińskiego.

15 III 1970: zmarł dr Władysław Świrski, długoletni członek PTL i prezes oddziału warszawskiego.

27 III 1970: zmarł Adam Wanke, wybitny antropolog, długoletni członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTL i były skarbnik Towarzystwa.

23-25 IV 1971: IV Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu, poświęcone problematyce religijnego synkretyzmu, zorganizowane wespół z Pracownią Etnograficzną IHKM PAN.

Połowa 1971: kierownictwo ODiIE PTL objęła Bronisława Kopczyńska-Jaworska.

17-19 IX 1971: XLVI Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa w Gdańsku Oliwie.

 16 XII 1971: Biblioteka PTL została włączona w skład sieci bibliotek PAN.

1971: PTL było jednym ze współorganizatorów ogólnopolskiej akcji ochrony zabytków etnograficznych „Kultura ludowa dobrem narodu”. Zainicjowało ją Ministerstwo Kultury i Sztuki i trwała ona cztery lata.

1971: w ODiIE przystąpiono do prac nad bibliografia bieżącą etnografii polskiej.

24 I 1972: zmarł Bolesław Olszewicz, wybitny geograf i historyk, były prezes PTL, wieloletni prezes oddziału wrocławskiego, członek honorowy PTL, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

21-23 IV 1972: sympozjum na temat kultury Indian w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

29 IV 1972: sesja naukowa poświęcona kulturze Maroka w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

16-18 VI 1972: XLVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Ostrołęce i sesja naukowa. Uchwalono ewidencjonowanie i upowszechnianie kwestionariuszy i ankiet etnograficznych. Godność członka honorowego PTL nadano prof. dr. Tadeuszowi Sewerynowi.

13 VII 1972: zmarł doc. dr Tadeusz Wróblewski, wieloletni członek ZG PTL i były wiceprezes Towarzystwa.

24-28 VIII 1972: reprezentacja PTL (Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Józef Burszta i Bronisława Kopczyńska- Jaworska) wzięła udział w I Konferencji Etnologii Europejskiej w Paryżu.

28 XI 1972: zmarł dr Sebastian Flizak, członek honorowy PTL, współzałożyciel i wieloletni prezes oddziału w Mszanie Dolnej.

2-4 XII 1972: z inicjatywy PTL odbywa się w Toruniu narada europejskich specjalistów (głównie etnografów i etnologów) z zakresu tradycyjnego rybołówstwa, pod przewodnictwem prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej. Organizatorami były oddziały toruński i gdański.

1972: prof. dr Czesław Hernas wznowił wydawanie „Literatury Ludowej” we Wrocławiu.

1972: oddział łódzki zorganizował konkurs dotyczący kultury robotników łódzkich ze szczególnym uwzględnieniem ich folkloru oraz ogólnopolskie seminarium na temat kultury robotniczej.

7 IV 1973: zmarł doc. dr Adolf Nasz, były wiceprezes PTL, były prezes oddziału wrocławskiego, kierownik Katedry Etnografii UWr.

1-5 VI 1973: wystawa „Folklor w dziełach Oskara Kolberga oraz w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Towarzystwa Muzycznego” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

8-10 VI 1973: XLVIII Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa w Lublinie.

19-20 IX 1973: konferencja naukowa „Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii” we Wrocławiu.

29 X1973: podpisano w Bratysławie umowę o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ludoznawczym a Słowackim Towarzystwem Ludoznawczym  (Slovenská národopisná spoločnost).

1973: z inicjatywy prof. dr Marii Znamierowskiej-Prűfferowej utworzono sekcje muzealną PTL.

1973: uzyskano status pracowników naukowych dla osób zatrudnionych w Redakcji DWOK i ODiIE.

7.XII 1973: konferencja naukowa poświęcona Peru, Kraków

19-20IV 1074: V Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu.

20-22 IX 1974: XLIX Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa w Warszawie. Temat sesji – „Społeczne zadania etnografii w Polsce Ludowej”. Członkostwo honorowe nadano prof. prof. Julianowi Krzyżanowskiemu, Ksaweremu Piwockiemu, Milovanowi Gavazziemu (Jugosławia), Jiřemu Horákovi (Czechosłaowacja), L. N. Terentevej , A.O. Ganckiej ,E.V. Gusevovi i K.V. Čistovovi oraz dr. V.K. Bondarčikovi (ZSRR).

9-10 XI 1974: ogólnopolskie seminarium poświęcone zagadnieniom stroju ludowego.

14 XII 1974: zmarł prof. dr Ksawery Piwocki, członek honorowy PTL:, wybitny historyk sztuki i sztuki ludowej.

17 I 1975: zmarł prof. dr Tadeusz Seweryn, były prezes Towarzystwa, członek honorowy PTL, długoletni dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

31 V 1975: został rozwiązany oddział olsztyński.

19-20 IX 1975: L Walne Zgromadzenie Delegatów we Wrocławiu i sesja naukowa „Wczoraj, dziś i jutro PTL”.

15-16 XI 1975: sesja „Magia i czarownictwo” w Krakowie.

27 XI 1975: zmarł prof. dr Aleksander L. Godlewski, były sekretarz generalny i były wiceprezes PTL.

10 IV 1976: ze względu na stan zdrowia prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska zrezygnowała z funkcji prezesa PTL: do czasu wyborów Zarząd Główny powierzył tę funkcję prof. dr hab. Annie Kutrzebie-Pojnarowej.

19 V 1976: zmarł prof. dr  Julian Krzyżanowski, założyciel i wieloletni redaktor dwumiesięcznika „Literatura Ludowa”. Członek honorowy PTL.

12 IX 1976: zatwierdzenie oddziału rzeszowskiego.

13-15 IX 1976: LI Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie i sesja naukowa „Kultura ludowa Krakowa i regionu krakowskiego”.

27-28XI 1976: sesja naukowa „Ludy i kultury Oceanii” we Wrocławiu.

14-15 XII 1976: I Zjazd Korespondentów Terenowych PTL w Łodzi.

1976: oddział warszawski opracował i przekazał do Ministerstwa Oświaty program z zakresu etnografii dla szkół podstawowych dziesięcioletnich.

12-14 IX 1977: LII Walne Zgromadzenie Delegatów w Łodzi i sesja naukowa poświęcona etnografii ośrodka przemysłowego w Łodzi. Jan Piotr Dekowski wysunął wniosek opracowania słownika biograficznego etnografów polskich. Godność członka honorowego przyznano prof. dr Kazimierze Zawistowicz-Adamskiej.

10-11 XII 1977: II Zjazd Szkoleniowy Korespondentów Terenowych w Uniejowie.

1977: zmarł Walenty Gawron, członek honorowy PTL; od 1951 roku poświęcił się pracy ludoznawczej.

9 VI 1978: zmarł mgr Piotr Kaleciak, współorganizator i prezes oddziału PTL w Mszanie Dolnej, wieloletni członek ZG PTL.

15-16 IX 1978: LIII Walne Zgromadzenie Delegatów w Toruniu (w Muzeum Etnograficznym) i sesja „Region – przyczyny kulturowych zróżnicowań”. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Znamierowskiej-Prűfferowej.

21 X 1978: sesja „Kultura ludowa Podhala”, Kraków.

24-25 XI 1978: konferencja naukowa „Wkład polskich badaczy w poznanie kultur ludowych i pierwotnych świata” we Wrocławiu.

2-3 XII 1978: III. Zjazd szkoleniowy Korespondentów Terenowych w Kaliszu.

27 I 1979: reaktywowano oddziały limanowski i szczeciński.

29-30 VI 1979: ogólnopolskie sympozjum poświęcone dziecku wiejskiemu, Kraków.

19-21 X 1979: LIV Walne Zgromadzenie Delegatów w Zakopanem. GKR nie udzieliła absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

1-2 XII 1979: sesja „Australia i Oceania – kultury tradycyjne wczoraj i dziś” we Wrocławiu.

18.I 1980: zmarła mgr Maria Żywirska, członek honorowy PTL; przyczyniła się do reaktywowania TL w 1945 roku, a później reaktywowania oddziału śląskiego PTL.

14 IV 1980: LV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów we Wrocławiu. Wybrano nowy Zarząd. Rozwiązano oddział kielecki.

5.V 1980: ukonstytuował się nowy Zarząd; prezesem został prof. dr Franciszek Wokroj, a sekretarzem generalnym doc. dr Barbara Bazielich.

 8 VI 1980: sesja naukowa poświęcona ochronie zabytków etnograficznych w Opocznie (wśród organizatorów oddział łódzki PTL).

19-20 VII 1980: seminarium etnograficzne w Kolbuszowej (współorganizator oddział rzeszowski).

22-24 IX 1980: LV Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa w Krakowie połączone z 50-leciem pracy naukowej prof. dr. Romana Reinfussa. Profesor otrzymał godność członka honorowego PTL.

27 V 1981: zmarł Władysław Jeż-Jarecki, aktywny członek oddziału warszawskiego i Zarządu Głównego PTL.

10 VI 1981: zmarł dr Stanisław Bąk, profesor filologii polskiej UWr., były wiceprezes i skarbnik  ZG PTL.

18 VII 1981: II Ogólnopolskie seminarium etnologiczne, poświęcone fitoterapii ludowej (wśród organizatorów – oddział rzeszowski PTL)

11-13 IX 1981: LVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Opolu.

30 XI 1981: sesja „Świat nadzmysłowy w polskiej kulturze ludowej”, zorganizowana przez oddział krakowski i Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

1981: przy oddziale warszawskim utworzono Koło Zainteresowań Kulturą Ormian.

Maj 1982: powołanie oddziału kaliskiego; rozwiązanie oddziału kieleckiego.

9 IX 1982; powołanie oddziału leszczyńskiego.

10-12 IX 1982: LVIII Walne Zgromadzenie Delegatów w Kaliszu. Prezesem została dr Anna Kowalska-Lewicka, a sekretarzem generalnym mgr Antoni Kuczyński.

24 II 1983: zmarł dr Kazimierz Pietkiewicz, członek honorowy PTL, członek Zarządu Głównego (przez 9 kadencji).

14 III 1983: jubileusz 50-lecia pracy naukowej dr Stanisława Błaszczyka w Poznaniu.

24-26 III 1983: konferencja „Aktualne problemy polskiej etnografii” w Łodzi (zorganizowana wespół   z KNE PAN i Katedrą Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego).

9-11 IX 1983: LIX Walne Zgromadzenie Delegatów w Łańcucie. Członkostwo honorowe PTL nadano dr. Stanisławowi Błaszczykowi i prof. prof. Józefowi Gajkowi i Franciszkowi Wokrojowi.

26-27 XI 1983: sesja „Australia i Oceania: Kultury tradycyjne wczoraj i dziś” cz.2.  „Działalność naukowo-badawcza Bronisława Malinowskiego (1884-1942)”, Wrocław.

7 I 1984: w związku z brakiem jakiejkolwiek działalności statutowej rozwiązano oddziały w Limanowej i Sanoku. Powołano oddział w Opocznie.

4 V 1984: jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. Józefa Gajka i sesja naukowa „Problemy kartografii etnograficznej”, Wrocław.

28-29 V 1984: IV Zjazd Korespondentów Terenowych PTL w Łodzi.

8 VII 1984: zmarła prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska, była prezes PTL.

21-23 IX 1984:  LX Walne Zgromadzenie Delegatów, Marianowo-Nowogród.

9 XI 1984: konferencja poświęcona problematyce ubiorów i strojów ludowych, Kraków.

26 II 1985: powstało Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan przy oddziale poznańskim.

20-22 IX 1985: Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja „90 lat polskiego ludoznawstwa”, Lublin.

8-13 X 1985: międzynarodowa konferencja „Innowacje w zwyczajach pożywieniowych” w Karniowicach k. Krakowa.

19 XI 1985: konferencja „Problemy klasyfikacji i indeksowania całości edycji >>Dzieł Wszystkich<< Oskara Kolberga”, Poznań.

29-30 XI 1985: sesja „Tradycja i współczesność w kulturze społecznej i duchowej rdzennych mieszkańców Australii i wysp Pacyfiku”, Wrocław.

15 I 1986: rozpoczęło działalność Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan przy oddziale warszawskim.

28 II 1986: powstało Koło Zainteresowań Kulturą Asyryjską w Polsce przy oddziale poznańskim.

12-13 IX 1986: LXII Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja naukowa „Etnologia wobec współczesnych zjawisk kulturowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Koszalin.

16 III 1987: zmarła dr Olga Gajkowa, etnograf, były pracownik i wieloletni członek Zarządu Głównego PTL, były redaktor serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”.

26 III 19087: zmarł prof. dr Kazimierz Dobrowolski, były wiceprezes i członek honorowy PTL, członek rzeczywisty PAN, wybitny socjolog, etnograf i historyk kultury.

17 IV 1987: zmarł prof. dr Józef Gajek, były wieloletni sekretarz generalny i prezes PTL, członek honorowy PTL, były redaktor „Ludu”, twórca Polskiego Atlasu Etnograficznego.

6 VII 1987: zmarł prof. dr Józef Burszta, wieloletni redaktor „Ludu” i „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga, przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

1987: redaktorem naczelnym „Ludu” został prof. dr Zbigniew Jasiewicz, redaktorem „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga został prof. dr Bogusław Linette.

18-19 IX 1987: LXIII Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja „Tradycja i zmiana w życiu wiejskich społeczności lokalnych w krajach Trzeciego Świata” w Poznaniu. Rozwiązano oddział przemyski.

24 XI 1987: spotkanie ku czci Seweryna Udzieli (współorganizator – oddział krakowski).

21 V 1988: sesja naukowa „Ochrona zabytków kultury ludowej” w Opocznie (współorganizator – oddział opoczyński).

16-17 IX 1988: LXIV Walne Zgromadzenie Delegatów i sesja „Funkcje muzealnictwa etnograficznego” w Bytomiu (współorganizator – oddział śląski).

20 XI 1988: zmarł dr Jan P. Dekowski, członek honorowy PTL.

9.XII 1988: sesja naukowa z okazji 90. Rocznicy założenia oddziału krakowskiego PTL.

Wiosna 1989: konferencja naukowa „Afganistan – język i kultura” zorganizowana przez oddział krakowski.

15-17 IX 1989: LXV Walne Zgromadzenie Delegatów, połączone z sesją naukową „Tu jest mój dom. O tożsamości kulturowej Śląska” w Opolu. Wybrano nowe władze Towarzystwa: prezesem została dr Janina Hajduk-Nijakowska, wiceprezesem – dr Zygmunt Kłodnicki, sekretarzem generalnym – mgr Krystyna Kaczko. Godność członka honorowego nadano mgr Marii Bytnar-Suboczowej.

8 XI 1989: zmarł dr Stanisław Błaszczyk, członek honorowy PTL, wieloletni zastępca skarbnika, a następnie skarbnik Towarzystwa.

18 XI 1989: posiedzenie Rady Wydawniczej PTL i wybór prof. dr . Czesława Hernasa na jej przewodniczącego.

18 V 1990: spotkanie przedstawicieli środowiska etnograficznego z Wiceministrem Kultury i Sztuki – Stefanem Starczewskim (z inicjatywy PTL), Warszawa.

20 VIII 1990: zmarła prof. dr  Maria Znamierowska-Prűfferowa, członek honorowy PTL, były wiceprezes Towarzystwa, twórca Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

21 IX 1990: na zebraniu Zarządu Głównego funkcję prezesa PTL powierzono dr. Zygmuntowi Kłodnickiemu.

21-23 IX 1990: LXVI Walne Zgromadzenie Delegatów w Jabłonce na Orawie. Godność członka honorowego nadano prof. dr Jadwidze Klimaszewskiej, mgr Zofii Cieśli-Reinfussowej, dr Wadzie Jostowej, dr. Witoldowi Paryskiemu i mgr Jadwidze Kleczkowskiej. Zjazdowi towarzyszyła sesja naukowa poświęcona Orawie.

12 IV 1991: zebranie Komisji Naukowej „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga w Poznaniu.

29 VI 1991: zmarł prof. dr Franciszek Wokroj, były prezes PTL, antropolog.

Kwiecień 1991: rozwiązano oddział leszczyński.

Maj 1991: współudział PTL w ogłoszeniu konkursu na pamiętnik „Repatrianci – Osadnictwo polskie po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich i Północnych”.

20-22 IX 1991: LXVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Gdańsku. Godność członka honorowego nadano dr. Wojciechowi Błaszkowskiemu, dr. Januszowi Kamockiemu, prof. dr Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej, dr Annie Kowalskiej-Lewickiej i dr Jadwidze Pawłowskiej. Zjazdowi towarzyszyła sesja naukowa poświęcona podsumowaniu wyników badań nad kulturą ludową Pomorza Wschodniego.

18-20 IX 1992: LXVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Szamotułach. W wyniku wyborów prezesem ponownie został dr Zygmunt Kłodnicki, na sekretarza generalnego wybrano dr Magdalenę Rostworowską. Godność członka honorowego nadano prof. dr hab. Dorocie Simonides. Zjazdowi towarzyszyła sesja naukowa „Źródłowa wartość dorobku Oskara Kolberga dla współczesnych badań nad kultura ludową”.

11.XII 1992: wspólne zebranie członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN i prezydium Zarządu Głównego, poświęcone Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu i jego związkom z etnologią polską w kontekście stulecia Towarzystwa.

24-26 IX 1993: LXIX Walne Zgromadzenie Delegatów w Chorzowie. Powołanie oddziału zamojskiego. Godność członka honorowego nadano Franciszkowi Frączkowi z Krzemienicy. Sesja naukowa „Kultura regionu w programach i podręcznikach szkolnych”.

19 XI 1993: sesja naukowa „Oswoić śmierć” zorganizowana przez oddział krakowski.

1993: zmarła prof. dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa, członek honorowy PTL, były wieloletni członek Zarządu Głównego, były wiceprezes i prezes PTL.

Luty-marzec 1994: wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie „Haft – rzemiosło czy sztuka” (współorganizator – oddział krakowski).

29 IX-1 X 1994: LXX Walne Zgromadzenie Delegatów w Łodzi. Godność członka honorowego nadano prof. dr hab. Jadwidze Kucharskiej, Wiceministrowi Kultury i sztuki Zdzisławowi Podkańskiemu i Stanisławowi Ciężadlikowi z Mszany Dolnej.

1994: powołanie serii wydawniczej: „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, redaktorem naczelnym  mianowano – dr. Janusza Bohdanowicza.

9 II 1995: w setną rocznicę utworzenia Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie odbyło się uroczyste zebranie oddziału wrocławskiego PTL i wrocławskich członków prezydium ZG.

27 VI 1995: otwarcie wystawy „Stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Oddział w Krakowie”, zorganizowanej przez oddział krakowski.

9-11 IX 1995: LXXI Walne Zgromadzenie Delegatów we Wrocławiu. Uroczystość jubileuszowa stulecia Towarzystwa. Członkami honorowymi mianowano prof. prof. Zbigniewa Jasiewicza i Gerarda Labudę. Sesja naukowa „Przeszłość i teraźniejszość etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Otwarcie wystaw: „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1895-1995”, „Polskie opisanie świata” i „Polscy naiwiści” (Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu).

22-24 IX 1995: zjazd Towarzystwa w Zamościu. W programie sesja „Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny”, wycieczka po Zamojszczyźnie i wycieczka do Lwowa, gdzie złożono kwiaty na grobach Antoniego Kaliny, Benedykta Dybowskiego, Józefa Kalenbacha i Iwana Franki.

21 X 1995: otwarcie wystawy „We Lwowie przed stu laty. U źródeł Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” w Muzeum Niepodległości w Warszawie (współorganizator – oddział warszawski).

24 X 1995: sesja naukowa „Orędowniczko nasza. Kult Matki Boskiej w polskiej kulturze ludowej” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (współorganizator – oddział krakowski).

24-25 X 1995: sesja naukowa we Lwowie „Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (1895-1944); etnografia Galicji i współczesne problemy badawcze” – zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. T. Szewczenki i Muzeum Etnograficznym we Lwowie.

Tablica chronologiczna zaczerpnięta z:
Zygmunt Kłodnicki (red.), Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895 – 1995), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, ss. 171 – 201.

 

 

20.IX,1996: LXXII Walne Zgromadzenie Delegatów w Zielonej Górze z konferencją naukową „Utracone i odzyskane małe ojczyzny”. W wyniku wyborów prezesem  ponownie został dr Zygmunt Kłodnicki. Nadano dyplom członka honorowego PTL doc. Soni Kovacevicovej (Słowacja).

1997: rozwiązanie Oddziału PTL w Kaliszu.

30.07 1997: w miejsce Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (agendy PTL) w Poznaniu, utworzono Instytut im. Oskara Kolberga. Prezesem został prof. Wojciech Burszta. Podpisano stosowną umowę regulującą nowy stan prawny.

25.IX.1997: LXXIII  Walne Zgromadzenie Delegatów w Mszanie Dolnej w roku jubileuszu 50lecia istnienia oddziału. Spotkaniu  towarzyszyła konferencja „Między Lachami a góralami”. Nadano dyplom członka honorowego Janowi Kapłonowi - wieloletniemu prezesowi Oddziału PTL w Mszanie Dolnej.

24.IX.1998: LXXIV  Walne Zgromadzenie Delegatów w Krakowie  w roku jubileuszu 100 lat istnienia oddziału. Spotkaniu towarzyszyła konferencja naukowa „Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem i Pragą”; Oddział w Krakowie wydał jubileuszowy druk „Stulecie Krakowskiego Oddziału PTL”.

26.IX.1998: zmarł prof. Roman Reinfuss.

24.IX 1999: LXXV Walne Zgromadzenie Delegatów w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie). Prezesem Towarzystwa została prof. Dorota Simonides. Godność członka honorowego nadano: doc. Magdalenie Parikovej (Słowacja), prof. Klausowi Beitlowi (Austria) i mgr. Zbigniewowi Torońskiemu. Zjazdowi towarzysząca konferencja „Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego”.

23.IX .2000: LXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów w Toruniu z towarzyszącą mu konferencją „Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości. Postacie, problematyka, ośrodki”.

2001: siedziba ZG Biblioteki PTL i Archiwum w związku z remontem budynku przy ul. Szewskiej 36 została przeniesiona tymczasowo do kompleksu budynków UWr przy ul. Koszarowej.

21.VI.2001: LXXVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Jastarni przygotowane przez Oddział Gdański PTL. Godność członka honorowego przyznano mgr Aleksandrze Jacher-Tyszkowej. Spotkaniu towarzyszyła konferencja „Morska tradycja ludowa mieszkańców polskiego wybrzeża Bałtyku. Przeszłość, stan obecny, perspektywy”.

7.VI.2002: LXXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Prezesem wybrano ponownie prof. Dorotę Simonides. Spotkanie było połączone z sesją naukową "Pogranicza kulturowe i pogranicza etniczne w środkowej Europie". W przygotowanie zjazdu i sesji zaangażowany był Oddział w Bielsku Białej oraz Oddział w Cieszynie (w organizacji).

2002: powstała strona internetowa PTL

26.VI.2003: decyzją ZG reaktywowano Oddział PTL w Szczecinie.

27.VI.2003: LXXIX Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Słubicach wraz z konferencją naukową „Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne”. Wręczono dyplom członka honorowego dr Ewie Fryś-Pietraszkowej.

XII.2003: zmarł prof. Czesław Hernas, wieloletni redaktor naczelny „Literatury Ludowej”

VIII 2004: przeniesienie zbiorów Biblioteki i Archiwum PTL do pomieszczeń UWr przy ul. Szczytnickiej (dawne LO nr 14).

23.IX.2004: LXXX Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Łodzi z sesją naukową "Kultury wobec globalizacji. Problematyka unifikacji kulturowej w zainteresowaniach polskiej humanistyki". Członkostwo honorowe otrzymały mgr Elżbieta Królikowska i mgr Ewa Zawiejska

17.IX.2005: LXXXI Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Supraślu. W wyników wyborów nowym prezesem PTL został prof. Michał Buchowski. Zjazdowi  towarzyszyła sesja naukowa „Pogranicze białorusko-litewsko-polskie. Historia - etnos - język - kultura” . Tytuł członka honorowego otrzymał Jan Górak.

2005: zmarł prof. Leszek Dzięgiel, wieloletni redaktor serii PTL- „Prace Etnologiczne”

24.XI.2005: Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN poświęcone znaczeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i standardom nauczania etnologii, Warszawa.

24.VIII.2006: LXXXII Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Zamościu połączone z konferencją naukową „Polska – Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne” Członkostwo honorowe PTL przyznano dr Annie Spiss.

20.IX.2007: LXXXIII Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Mszanie Dolnej. Spotkaniu towarzyszyła sesja „Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne”. Członkostwo honorowe PTL przyznano prof. Barbarze Bazielich.

24.IX.2008: LXXXIV Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Krakowie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Prezesem został ponownie prof. Michał Buchowski. Zjazdowi towarzyszyła konferencja naukowa „Miasto w obrazie, legendzie, opowieści...”.

17.IX.2009: LXXXV Walne Zgromadzenie Delegatów PTL we Wrocławiu połączone z konferencją naukową „Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku –.różne oblicza polskiej tożsamości”.Powołano Oddział PTL w Białymstoku.

VIII.2010: spotkanie World Council of Anthropological Associations (Światowej Rady Stowarzyszeń Antropologicznych), której Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od 2 lat jest członkiem. PTL i jednocześnie Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych (EASA) reprezentował prezes prof. Michał Buchowski.

24.IX.2010: LXXXVI Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Toruniu. Połączone z sesją naukową „Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania”.

23.IX.2011: LXXXVII Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Opolu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Prezesem został ponownie prof. Michał Buchowski. Zjazdowi towarzyszyła konferencja ”Tradycyjna obrzędowość w kulturze współczesnej”.

22.IX.2012: LXXXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Poznaniu z konferencją naukową „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”.

12.IX.2013: LXXXIX Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Zielonej Górze; spotkaniu towarzyszyła sesja naukowa „Wielokulturowość – tolerancja – edukacja. Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii w Polsce”. Nadano godność członka honorowego prof. Oldze Goldberg-Mulkiewicz i prof. Irenie Bukowskiej Floreńskiej.

2014: na stronie internetowej PTL zamieszczony został pierwszy tom nowego e-czasopisma PTL „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”; redaktor naczelna - prof. Katarzyna Barańska.

2014: Oddział PTL w Opocznie został rozwiązany.

19.IX.2014: XC Walne Zgromadzenie Delegatów PTL w Lublinie z konferencją naukową „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej”.

 

Informacje od roku 2015 są zamieszczone na stronie – w zakładce „aktualności”.

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.