Pracownia Edukacji Otwierającej
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]dla autorów
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
ETNOznawcy Wesprzyj nas Platforma członkowska Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

INFORMACJE DLA AUTORÓW - JAK PUBLIKOWAĆ W PTL?

Z satysfakcją informujemy, że Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ludoznacze zostało pozytywnie ocenione przez KEN oraz ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Za publikację w naszym Wydawnictwie można otrzymać 80 pkt.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Ogólne zasady wydawania publikacji naukowych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

 1. W seriach wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego publikowane są prace naukowe, które spełniają następujące warunki:
  a.      poruszana w nich problematyka mieści się w zakresie tematycznym poszczególnych serii;
  b.     cechują się oryginalnością, wysokim poziomem merytorycznym oraz nienagannym stylem językowym.
 2. Autor zgłaszający pracę, która ma być wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, musi wskazać źródło jej finansowania oraz podać następujące informacje:
  a.      tytuł, streszczenie oraz spis treści;
  b.     objętość pracy w arkuszach wydawniczych;
  c.      oczekiwane parametry techniczne dotyczące zwłaszcza rodzaju okładki, ilustracji, map, nut itp.
 3. Na podstawie dostarczonych informacji biuro PTL dokonuje wstępnej kwalifikacji pracy do publikacji w jednej z serii PTL oraz przygotowuje kalkulację wydawniczą.
 4. Po zaakceptowaniu przez autora kalkulacji wydawniczej oraz dostarczeniu maszynopisu przygotowanego zgodnie z wytycznymi określonymi we „Wskazówkach dla autorów” redaktor serii zapoznaje się z pracą i podejmuje decyzję:
  a.     o publikacji pracy w serii wydawanej PTL lub
  b.     o odrzuceniu pracy.
 5. Po zaakceptowaniu pracy przez redaktora serii PTL podpisuje z autorem i podmiotem finansującym wydanie książki stosowne umowy.
 6. Po wpłynięciu na konto PTL środków finansowych przeznaczonych na wydanie pracy redaktor serii kieruje ją do recenzji, wskazując dwóch recenzentów będących specjalistami w danej problematyce.
 7. Po zapoznaniu się z recenzjami redaktor serii wyznacza autorowi zakres ewentualnych/niezbędnych poprawek i uzupełnień w tekście pracy oraz ustala termin na ich wprowadzenie.
 8. Po dostarczeniu przez autora ostatecznej wersji tekstu redaktor serii sprawdza, czy wskazane uzupełnienia i poprawki zostały wprowadzone, a następnie kieruje pracę do dalszych etapów prac wydawniczych (redakcja językowa, skład, korekty, druk).
 9. Szczegółowe zasady dotyczące współpracy autora z redakcją na poszczególnych etapach prac oraz kwestie związane z płatnościami, prawami autorskimi, nakładem, egzemplarzami autorskimi itp. reguluje umowa wydawnicza podpisywana pomiędzy autorem a PTL.

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.