Pracownia Edukacji Otwierającej
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt
[YouTube][FaceBook][EN]granty, projekty, dotacje » mkidn
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
opis projektuformularz zgłoszeniowy
Wesprzyj nas Dołącz do nas Kontakt [YouTube][FaceBook][EN]

PROGRAM CZASOPISMA 2018-2020

Umowa 03249/18/FPK/IK
 

 • LUD – wydanie 3 numerów najstarszego czasopisma etnologicznego w Polsce - zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  dofinansowanie Rok 2018 7000,00 zł;
  dofinansowanie Rok 2019 7000,00 zł;
  dofinansowanie Rok 2020 7000,00 zł.

 

Celem zadania jest wydanie 3 tomów czasopisma „Lud”, organu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, z których każdy koncentrować się będzie na wybranym zagadnieniu.

 1. „100-lecie etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej” (tom 102) – tom poświęcony refleksji na temat dokonań polskiej etnologii – dyscypliny akademickiej, której historia rozpoczęła się wraz z narodzinami niepodległej Polski (pierwsza katedra etnografii powstała na Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w maju 1919 roku). W ciągu stu lat przekształciła się ona z historycznie zorientowanej dyscypliny, zajmującej się głównie kulturą ludową, w nowoczesną i otwartą naukę, która nie zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, podejmuje badania różnych aspektów kultury współczesnej i jej związków ze strukturą społeczną. Na proces ten przemożny wpływ wywierał zmieniający się kontekst historyczny – inne były zadania etnologii u zarania niepodległości, inne w trudnych latach powojennej odbudowy oraz w epoce PRL-u, a jeszcze innym wyzwaniom sprostać ona musi w czasach
  najnowszych. Celem planowanego tomu jest prześledzenie drogi, jaką przebyła polska myśl etnologiczna podczas swojej 100-letniej historii – historii wpisanej w dzieje kraju, w którym jest ona uprawiana.
 2. „Miejsce polskiej etnologii w systemie antropologii światowych” (tom 103) – tom koncentrujący się na zagadnieniu hierarchii wiedzy rozpatrywanym w kontekście powiązań polskiej etnologii ze światową antropologią. Jaki charakter ma ta zależność? Co polska etnologia czerpie z dorobku nauki światowej, a czym ją wzbogaca? Czy jest to relacja symetryczna? Jak zmieniała się ta relacja? Czy rodzima myśl etnologiczna „świeci światłem odbitym”, czy wnosi do światowej antropologii własną perspektywę? Na
  czym ona polega, co nas wyróżnia? Na te i pokrewne pytania spróbują odpowiedzieć autorzy artykułów zamieszczonych w planowanym tomie. Okazją do jego wydania będzie Inter-Kongres „World Solidarities” organizowany przez International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, który odbędzie się w sierpniu 2019 w Poznaniu, z udziałem ok. 600 antropologów z całego świata.
 3. „Transformacje dziedzictwa kulturowego – nowe wyzwania i kierunki badań” (tom 104) – tom poświęcony zagadnieniom związanym z dziedzictwem kulturowym w wymiarze materialnym i niematerialnym, w tym strategiom budowania kolekcji muzealnych i poszukiwaniu nowych metod rejestracji zjawisk w terenie. W jaki sposób antropologia kultury może przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego? Jakie są płaszczyzny współpracy z depozytariuszami (społecznościami lokalnymi i regionalnymi)?
  Jak może wyglądać współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie upowszechniania i edukacji transkulturowej? Celem planowanego tomu będzie także prześledzenie realizacji postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku dot.niematerialnego dziedzictwa
  kulturowego, w popularyzację której Wnioskodawca jest zaangażowany od 2011 roku, kiedy Polską ją ratyfikowała.

 

Autorami artykułów zamieszczonych w kolejnych tomach będą zarówno doświadczeni badacze, posiadający znaczny dorobek naukowy we wskazanym zakresie, jak i przedstawiciele młodego pokolenia prezentujący oryginalne, nierzadko krytyczne spojrzenie.

Zespół projektu:

 • WOJCIECH DOHNAL – dr hab. prof. UAM, redaktor naczelny czasopisma „Lud”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, antropolog kulturowy specjalizujący się w antropologii politycznej, historii i metodologii
  etnologii, zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowe UAM ds. naukowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w redagowaniu i recenzowaniu czasopism i monografii naukowych.
 • AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA - dr. hab., zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Lud”, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2013-2016 zastępczyni dyrektora ds. ogólnych), członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, European Association of Social Anthropologists i Polish Studies Association, w latach 2016-2019 senior researcher w projekcie finansowanym w ramach programu HERA; latach 2002-2008 redaktorka czasopisma „(op.cit.,)”, współredaktorka antologii, podręczników i numerów monograficznych czasopism naukowych, stypendystka m.in. Marie Curie International Outgoing Fellowship (Uniwersytet Harvarda), Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research), Imre Kertész Kolleg Jena, Royal Society of Edinburgh (Edinburgh College of Art).
 • AGNIESZKA CHWIEDUK – doktor etnologii, redaktorka czasopisma „Lud”, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, pracowniczka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, antropolożka społeczna i romanistka, dwukrotna
  stypendystka MNiSW, członkini komitetu redakcyjnego czasopisma „Prace i Materiały Etnograficzne”, Komisji Bałkanistyki PAN oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM. Specjalizuje się w problematyce rozwoju społeczeństw europejskich (etniczność, lokalność), współczesnej antropologii francuskiej i metodach jakościowych.
 • KATARZYNA MAJBRODA - dr, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr; sekretarz czasopisma „Lud”, członkini redakcji „Archiwum Etnograficznego” i „Tematów z Szewskiej”, wiceprezes w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Literaturoznawczyni i antropolożka; zajmuje się metodologią i teoriami antropologii społeczno-kulturowej, antropologią edukacji oraz badaniem dyskursów postzależnościowych. Posiada doświadczenie w redagowaniu czasopism oraz
  monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych.
 • JOANNA TOMASZEWSKA – antropolożka kultury, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowniczka biura Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odpowiedzialna za koordynacje zadania od strony organizacyjnej oraz promocję zadania.
 • AGATA SIKORA – główna księgowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zadania od strony finansowej i za rozliczenie zadania.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

rok 2020

Wszystkie cele i rezultaty zakładane do realizacji w 2020 r zostały osiągnięte.
Wydano w formie elektronicznej w wolnym dostępie tom 104/2020 czasopisma LUD.

104 tom „Ludu” wydany w 2020 r. jest najobszerniejszym tomem spośród dotychczasowych numerów czasopisma. Zgodnie z zaplanowanym profilem tematycznym sprawozdawanego numeru umieszczono w nim dział zatytułowany: TRANSFORMACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – NOWE WYZWANIA I KIERUNKI BADAŃ, w ramach którego ukazało się 6 artykułów na temat mapowania, ochrony oraz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Opublikowane teksty prezentują działania w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi mające na celu inicjowanie procedur wpisów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prócz tego poświęcone są one metodom oraz technikom stosowanym w praktyce badawczej, a także strategiom promowania dziedzictwa we współpracy z organizacjami instytucjami kultury oraz sposobami rozwijania dobrych praktyk edukacyjnych w celu promowania dziedzictwa i wzmacniania jego ochrony w wymiarze lokalnym oraz ogólnopolskim. Autorkami tej części tematycznej są uznane badaczki, które prowadzą analizy antropologiczne w zakresie dziedzictwa oraz zajmują się jego ochroną i popularyzacją w Polce, i na świecie.

 • Katarzyna SMYK, Monitoring elementów wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Założenia
 • Aleksandra PAPROT-WIELOPOLSKA, „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na ziemiach zachodnich i północnych
 • Agnieszka SZCZEPANIAK-KROLL, Rola liderów w kształtowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego poznańskich Bambrów
 • Mariola TYMOCHOWICZ, Słowniki, encyklopedie i leksykony tradycyjnej odzieży jako forma ich identyfikacji i dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Joanna DZIADOWIEC-GREGANIĆ, Badanie dziedzictwa niematerialnego w działaniu. Perspektywa krytyczna, partycypacyjna i mediacyjno-facylitacyjna
 • Anna Weronika BRZEZIŃSKA, Rola Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną w Polsce i na świecie, która wpłynęła na jakość życia ludzi, relacje i zachowania społeczne oraz praktyki społeczno-kulturowe, redefiniując i modyfikując wiele z nich, część artykułów zawartych w 104 tomie „Ludu” prezentuje wspomniane zjawiska w perspektywie antropologicznej.
W dziale: ETNOGRAFIE CZASU ZARAZY opublikowano 8 artykułów, których autorki i autorzy diagnozują sytuację pandemiczną w wielorakich kontekstach kulturowo-społecznych, koncentrując się na konsekwencjach pandemii Covid-19 obserwowanych w różnych częściach świata. Na wspomniany dział składają się następujące artykuły:

 • Lech Michał NIJAKOWSKI, Wyobraźnia apokaliptyczna w czasach zarazy
  Klaudia Magdalena KOSICIŃSKA, O badaniach w czasie zamkniętych granic – notatki etnograficzne
 • Rafał CEKIERA, Ocal ludzkość przed koronawirusem! Analiza internetowych intencji modlitewnych w czasie pandemii
 • Ignacy JÓŹWIAK, Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Sonia Styrkacz, Monika Szewczyk, Stay calm and beshen khere. Internet i transnarodowa intensyfikacja życia polskich Romów w czasie pandemii COVID-19
 • Danuta Maria PENKALA-GAWĘCKA, COVID-19, niepewność, lęk i nadzieja. W poszukiwaniu skutecznego leku
 • Maria MAŁANICZ-PRZYBYLSKA, Muzyczne rytuały w czasach zarazy
 • Kamila GRZEŚKOWIAK, Pomiędzy teraźniejszością a przyszłością: niepewność i samozarządzanie bezpieczeństwem w czasach koronawirusa
 • Lucyna KOPCIEWICZ, Dom, przemoc i litość. Pandemia COVID-19 w przestrzeniach doświadczeń kobiet

 

Ważną część tomu stanowią artykuły – wspomnienia o badaczach przez lata współtworzących oblicze polskiej etnologii i antropologii kulturowej, którzy odeszli w 2020 roku. W dziale IN MEMORIAM opublikowano wspomnienia o profesor Zofii Sokolewicz, profesorze Ludwiku Stommie oraz profesorze Andrzeju Brenczu:

 • Zbigniew JASIEWICZ, Anna ENGELKING, Katarzyna MAJBRODA, Paweł LEWICKI, Helena PATZER, Lech MRÓZ, Zofia Sokolewicz (1932–2020)
 • Anna Weronika BRZEZIŃSKA, Agnieszka CHWIEDUK, Katarzyna MARCINIAK, Jacek SCHMIDT, Andrzej Brencz (1943–2020)
 • Waldemar KULIGOWSKI, Ludwik Stomma (1950–2020). Sowizdrzał z Sorbony

 

W stałym dziale: ARTYKUŁY opublikowano 5 artykułów o tematyce etnologicznej/antropologicznej, których autorzy podejmują rozważania na temat aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych oraz referują wyniki prowadzonych przez siebie badań empirycznych:

 • Wojciech Marek LIPIŃSKI, Współczesne rekonstrukcje jakuckich wierzeń religijnych w obchodach święta Ysyakh
 • Tomasz KOSIEK, Ukraińcy, Rusini Karpaccy, Huculi, corcitură… Tożsamość etniczna i indyferentyzm narodowy w Marmaroszu
 • Karol GÓRSKI, „Kto się nie rusza, ten jest fizolem”. O nie-właściwym reżimie pracy ciała i jego wykorzenianiu w klubie brazylijskiego jiu-jitsu
 • Zuzanna KRUK-BUCHOWSKA, The continuous struggle for land and sovereignty – The case of the Mashpee tribe
 • Grażyna Ewa KARPIŃSKA, A nexus of time and space, or on the ordinary and extraordinary everyday in a tenement courtyard

 

W dziale: RECENZJE opublikowano 2 teksty:

 • Kamila GIEBA, Wernakularyzm i neowernakularyzm – interdyscyplinarne perspektywy badawcze
 • Agnieszka KOSIOROWSKA, Zaangażowana antropologia edukacji

 

W dziale POLEMIKI I DYSKUSJE opublikowano 1 tekst:

 • Katarzyna MAJBRODA, Śmiech – dialog – wywrotowość. Bachtin w recepcji antropologicznej

 

W dziale KOMENTARZE opublikowano 1 tekst:

 • Katarzyna MAJBRODA, I edycja nagrody im. Antoniego Kaliny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 

W roku 2020 zadanie realizowane było w następujących etapach:

 1. Spotkanie zespołu redakcyjnego w siedzibie współorganizatora Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – dyskusja nad koncepcją tomu i podział zadań między redaktorami.
 2. Ustalenie harmonogramu prac redakcyjnych, kontakt z autorami zaproszonymi od napisania tekstów wprowadzających.
 3. Zamówienie tekstów u autorów.
 4. Ogłoszenie naboru tekstów w środowisku naukowym/akademickim, w tym wśród autorów młodego pokolenia, współpraca ze środowiskiem studentów i doktorantów; W tomie zostały opublikowane teksty studentów i doktorantów, młodych antropologów i antropolożek: Klaudia Magdalena Kosicińska, O badaniach w czasie zamkniętych granic – notatki etnograficzne; Kamila Grześkowiak, Pomiędzy teraźniejszością a przyszłością: niepewność i samozarządzanie bezpieczeństwem w czasach koronawirusa; Karol Górski, „Kto się nie rusza, ten jest fizolem”. O nie-właściwym reżimie pracy ciała i jego wykorzenianiu w klubie brazylijskiego jiu-jitsu; Wojciech Marek Lipiński, Współczesne rekonstrukcje jakuckich wierzeń religijnych w obchodach święta Ysyakh.
 5. Bieżące redagowanie napływających tekstów, poddanie ich wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny.
 6. Przekazanie tekstów do recenzentów zewnętrznych (recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review – procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).
 7. Prace redakcyjne – edycja tekstów, korekta językowa (j. polski), tłumaczenie abstraktów artykułów na j. angielski.
 8. Prace techniczne nad przygotowaniem tomu.
 9. Przekazanie tekstów na platformę APCZ i ich publikacja w wersji elektronicznej – „Lud” ukazuje się w wolnym dostępie (Open Access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.
 10. Promocja zadania w środowisku naukowym poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wnioskodawcy oraz partnerów zadania.
 11. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zadania.

 

rok 2019

Wszystkie cele i rezultaty zakładane do realizacji w 2019 r zostały osiągnięte.
Wydano w formie elektronicznej w wolnym dostępie tom 103/2019 czasopisma LUD wraz z częścią tematyczną pt. "ANTROPOLOGIA POLSKA W SIECI ANTROPOLOGII ŚWIATOWYCH" zawierającego 6 artykułów:

 • Michał Buchowski, "Trajektorie relacji polskiej etnologii i antropologii z nauką światową"
 • Michał Buchowski, "IUAES Inter-Congress 2019: Openining ceremony address"
 • Chris Hann, "The seductions of Europe and the solidarities of Eurasia"
 • Iulia Elena Hossu, "Are we still a family? The perspective from Romanian transnational families"
 • Otar Kobakhidze, "The narratives about home and family among Georgian labour migrant women in Italy"
 • Helena Tužinská, "Doing things with questions. Interpreting in asylum settings"

oraz

ARTYKUŁY

 • „Jak zamierzasz składać kwiaty pod pomnikami poległych żołnierzy?” Mitomotoryka i wizje narodu w macedońskiej debacie parlamentarnej dotyczącej zmiany nazwy kraju - Anna Kurpiel;
 • Kulturowy wymiar polskiej orientalistyki. Wiesław Kotański i jego badania nad kulturą Japonii - Marcin Lisiecki;
 • Altomesayoq, czyli ten który rozmawia z apus. Ontologia praktyk szamanistycznych u Q’eros z Andów Peruwiańskich - Anna Małgorzata Przytomska;
 • Poza narrację, poza lokalność. Dyskursywne funkcjonowanie postaci Beksińskich w Sanoku - Tomasz Raczkowski;
 • Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post)kryzysowej Islandii - Marek Pawlak;
 • Cyfrowe archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego ‒ możliwości wyszukiwawcze i dalsze perspektywy badawcze - Agnieszka Pieńczak;
 • Zaratusztriański Nowy Rok (Nouruz) w kontekście badań tożsamości - Paulina Niechciał;
 • Transmisja i reprodukcja kulturowa jako przykład wyzwań socjalizacyjnych stojących przed matkami-uchodźczymi w Polsce i ich wpływ na adaptację - Katarzyna Emilia Kość-Ryżko;
 • Safe space czy heterotopia? O żeńskiej piłce nożnej w perspektywie antropologicznej - Wika Agnieszka Krauz
 • Dyskurs biomedyczny a doświadczenie pacjentów. Anoreksja w ujęciu antropologicznym - Iga Teresa Kowalska, Antonina Stasińska;
 • Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan i czarownictwo - Michał Żerkowski;

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Kościół jako organizacja, czyli o negocjowaniu nie tylko znaczeń. Odpowiedź na recenzję Magdaleny Zowczak - Agnieszka Halemba;

ROZMOWY I WSPOMNIENIA

 • Zbigniew Jasiewicz odpowiada na pytania Danuty Penkali-Gawęckiej i …. Zbigniewa Jasiewicza

RECENZJE

 • Agnieszka Pasieka, Katarzyna Zielińska (red.), Opór i dominacja. Antologia tekstów, tłum.: M. Petryk, A. Halemba, A. Weseli, A. Pasieka, Kraków: Nomos, 2015, ss. 423, ISBN 978-83-7688-513-1 - Katarzyna Leszczyńska, Edyta Tobiasiewicz;
 • Łukasz Szulc, Transnational Homosexuals in Communist Poland. Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines, New York: Palgrave Macmillan 2018, ss. 253, ISBN 978-3-319-58900-8 - Jędrzej Burszta;
 • Urszula Szymak, Przemysław Sianko (red.), Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and cross Europe, Białystok: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia 2016, ss. 339, ISBN 978-83-87026-59-2 - Karolina Echaust;
 • Karol Daniel Kadłubiec, Opowiado Anna Chybidziurowa, Bystřice: Ducatus Teschinensis 2017, s. 544, ISBN 978-80-906986-0-4. Karol Daniel Kadłubiec, Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi, Bystřice: Ducatus Teschinensis 2018, s.688, ISBN 978- 80-906986-1 - Janina Danuta Hajduk-Nijakowska;

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

 • IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities”, 27-31 sierpnia 2019 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Zaangażowanie/Edukacja/Animacja”. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych, Poznań, 18-22 września 2019
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „300 lat Bambrów w Poznaniu: wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski”, Poznań, 5 października 2019.

 

W roku 2019 zadanie realizowane było w następujących etapach:

 1. Spotkanie zespołu redakcyjnego w siedzibie współorganizatora Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – dyskusja nad koncepcją tomu i podział zadań między redaktorami.
 2. Ustalenie harmonogramu prac redakcyjnych, kontakt z autorami zaproszonymi od napisania tekstów wprowadzających.
 3. Zamówienie tekstów u autorów.
 4. Ogłoszenie naboru tekstów w środowisku naukowym/akademickim, w tym wśród autorów młodego pokolenia, współpraca ze środowiskiem studentów i doktorantów: opublikowanie 6 tekstów autorstwa doktorantów: Otar Kabakhidze, Anna Przytomska, Wika Agnieszka Krauz, Iga Teresa Kowalska, Michał Żerkowski. Są także 2 recenzje: Jędrzej Burszta, Karolina Echaust oraz 1 komunikat: Karolina Dziubata.
 5. Bieżące redagowanie napływających tekstów, poddanie ich wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny.
 6. Przekazanie tekstów do recenzentów zewnętrznych (recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review – procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).
 7. Prace redakcyjne – edycja tekstów, korekta językowa (j. polski), tłumaczenie abstraktów artykułów na j. angielski.
 8. Prace techniczne nad przygotowaniem tomu.
 9. Przekazanie tekstów na platformę APCZ i ich publikacja w wersji elektronicznej – „Lud” ukazuje się w wolnym dostępie (Open Access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.
 10. Promocja zadania w środowisku naukowym poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wnioskodawcy oraz partnerów zadania.
 11. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zadania.

 

rok 2018

Wszystkie cele i rezultaty zakładane do realizacji w 2018 r zostały osiągnięte.
Wydano w formie elektronicznej w wolnym dostępie tom 102/2018 czasopisma LUD wraz z częścią tematyczną pt. "100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej" zawierającego 7 artykułów:

 • Zbigniew Jasiewicz, "Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się przed 100 laty w odrodzonym państwie polskim?"
 • Joanna Koźmińska, Zofia Sokolewicz, "Pierwszy tom Ludu - Manifest Programowy antropologii/ etnologii/ etnografii - ludoznawstwa polskiego"
 • Małgorzata Michalska, "Działalność Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie w latach I wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego"
 • Filip Wróblewski, "Studium Historii Kultury Materialnej (1950-1956). Kontekst polityczny, ideologiczny i gospodarczy „likwidacji” etnologii w Polsce"
 • Grażyna Kubica, "Kobiety i (nie)obecność problematyki płci i gender w polskim ludoznawstwie i antropologii społeczno-kulturowej. Szkic historyczno-autoetnograficzny"
 • Anna Engelking, "Macedońskie Trobriandy. Józef Obrębski i pierwsze badania wsi europejskiej w paradygmacie funkcjonalizmu"
 • Grażyna Ewa Karpińska, Inga Kużma, "Założenia metodologiczne etnografii Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: od badań wsi do antropologii miasta"

 

W roku 2018 zadanie realizowane było w następujących etapach:

 1. Spotkanie zespołu redakcyjnego w siedzibie współorganizatora Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – dyskusja nad koncepcją tomu i podział zadań między redaktorami.
 2. Ustalenie harmonogramu prac redakcyjnych, kontakt z autorami zaproszonymi od napisania tekstów wprowadzających.
 3. Zamówienie tekstów u autorów części tematycznych:
  - Tom 102 – m.in. prof. Zbigniew Jasiewicz (nestor polskiej etnologii, autor prac na temat historii etnologii, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i przewodniczący KNE PAN), prof. Anna Engelking (badaczka początków polskiej etnologii, autorka wielu prac na ten temat), prof. Zofia Sokolewicz (nestorka etnologii polskiej) i mgr Joanna Koźmińska (redaktorka portalu Cyfrowa etnografia), mgr F. Wróblewski (przedstawiciel młodego pokolenia badaczy podejmujący krytyczną refleksję na temat dróg rozwoju polskiej etnologii i antropologii kulturowej). „100-lecie etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej” (tom 102) – tom poświęcony refleksji na temat dokonań polskiej etnologii – dyscypliny akademickiej, której historia rozpoczęła się wraz z narodzinami niepodległej Polski (pierwsza katedra etnografii powstała na Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w maju 1919 roku). W ciągu stu lat przekształciła się ona z historycznie zorientowanej dyscypliny, zajmującej się głównie kulturą ludową, w nowoczesną i otwartą naukę, która nie zaniedbując tradycyjnych obszarów zainteresowań, podejmuje badania różnych aspektów kultury współczesnej i jej związków ze strukturą społeczną. Na proces ten przemożny wpływ wywierał zmieniający się kontekst historyczny – inne były zadania etnologii u zarania niepodległości, inne w trudnych latach powojennej odbudowy oraz w epoce PRL-u, a jeszcze innym wyzwaniom sprostać ona musi w czasach najnowszych. Celem planowanego tomu jest prześledzenie drogi, jaką przebyła polska myśl etnologiczna podczas swojej 100-letniej historii – historii wpisanej w dzieje kraju, w którym jest ona uprawiana.
 4. Ogłoszenie naboru tekstów w środowisku naukowym/akademickim, w tym wśród autorów młodego pokolenia, współpraca ze środowiskiem studentów i doktorantów: opublikowanie 2 tekstów autorstwa doktorantek A. Stasik i K. Dziubata.
 5. Bieżące redagowanie napływających tekstów, poddanie ich wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny.
 6. Przekazanie tekstów do recenzentów zewnętrznych (recenzje są sporządzane na formularzu dostępnym na Akademickiej Platformie Czasopism, w tzw. trybie double-blind review – procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).
 7. Prace redakcyjne – edycja tekstów, korekta językowa (j. polski), tłumaczenie abstraktów artykułów na j. angielski.
 8. Prace techniczne nad przygotowaniem tomu.
 9. Przekazanie tekstów na platformę APCZ i ich publikacja w wersji elektronicznej – „Lud” ukazuje się w wolnym dostępie (Open Access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.
 10. Promocja zadania w środowisku naukowym poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wnioskodawcy oraz partnerów zadania.
 11. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zadania.

 

 

 

Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.